logo

PRIMĂRIA COMUNEI MĂGURELE

Bine ați venit pe site-ul nostru!

Măgurele - 107345

Iazu - 107347

Coada Malului - 107346

Gornet - 107285

Bălteşti - 107045

Gura Vitioarei - 107305

Lipăneşti - 107340

Dumbraveşti - 107230

Luni - Joi: 8:00 - 16:30

Vineri: 8:00 - 14:00
Regulament Organizare si Functionare

Capitolul I: PREVEDERI GENERALE

- ART. 1: Regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu al primarului comunei Magurele a fost elaborat în baza Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, modificatã si completatã cu Legea nr.286/2006, si a altor acte normative în vigoare, în temeiul cãrora îsi desfãsoarã activitatea.

- ART. 2: Comuna Magurele este unitate administrativ - teritorialã cu personalitate juridicã. Comuna posedã un patrimoniu si are initiativã în ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitând, în conditiile legii, autoritatea în limitele administrativ - teritoriale stabilite.

- ART. 3: Administratia publicã a comunei Magurele se întemeiazã pe principiile autonomiei locale, descentralizãrii serviciilor publice, eligibilitãtii autoritãtilor administratiei publice locale, legalitãtii si consultãrii cetãtenilor în probleme locale de interes deosebit.

- ART. 4: Autoritãtile administratiei publice prin care se realizeazã autonomia localã la nivelul comunei sunt: Consiliul local al comunei Magurele, ca autoritate deliberativã si Primarul comunei Magurele ca autoritate executivã, organe alese conform legii.

- ART. 5: Consiliul local si primarul functioneazã ca autoritãti administrative autonome si rezolvã treburile publice din comuna, în conditiile prevãzute de lege.

- ART. 6: Primãria constituie o structura functionala cu activitate permanentã, formatã din primar, viceprimar,administrator public, secretar si aparatul propriu de specialitate al primarului. Primaria aduce la îndeplinire hotãrârile Consiliului local si dispozitiile primarului, gestionand problemele curente ale colectivitãtii în care functioneazã.

- ART. 7: Consiliul local al comunei Magurele, la propunerea primarului, aprobã organigrama, numãrul de personal al aparatului propriu, precum si Regulamentul de organizare si functionare a acestuia, prin care se stabilesc competentele si atributiile personalului, în conditiile prevãzute de lege.

Capitolul II: OBIECTUL DE ACTIVITATE

- ART. 8: Autoritãtile administratiei publice locale ale comunei Magurele au dreptul si capacitatea efectivã de a rezolva si gestiona în nume propriu si sub responsabilitatea lor o parte importantã a treburilor publice, în interesul colectivitãtii locale pe care o reprezintã.

- ART. 9: Potrivit legii, Primarul îndeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

 1. atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii:

  • - îndeplineste functia de ofiter de stare civilã si autoritate tutelarã si asigurã functionarea serviciilor publice locale de profil;

  • - asigurã organizarea si desfãsurarea alegerilor, referendumului si recensãmântului.

 2. atributii referitoare la relatia cu consiliul local:

  • - prezintã consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economicã, socialã si de mediu a unitãtii administrativ-teritoriale;

  • - prezintã la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informãri;

  • - elaboreazã proiectele de strategii privind starea economicã, socialã si de mediu a unitãtii administrativ-teritoriale si le supune aprobãrii consiliului local;

 3. atributii privind serviciile publice asigurate cetãtenilor:

  • - exercitã functia de ordonator principal de credite;

  • - întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

  • - initiazã, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele unitãtii administrativ-teritoriale;

  • - verificã, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscalã a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar;

Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

- ART. 10: Primarul poate delega exercitarea atributiilor ce ii revin, in conditiile legii, administratorului public, viceprimarilui sau secretarului, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validarea mandatului sau.

- ART. 11: Atributiile secretarului comunei sunt:

 1. Participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului local;

 2. Coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara, si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate a1 Consiliului local;

 3. Avizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;

 4. Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;

 5. Urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;

 6. Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;

 7. Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;

 8. Asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau primar, in termenul legal;

 9. Asigura aducerea la cunostinta publica a dispozitiilor cu caracter normativ;

 10. Elibereaza extrase sau copii de pe orice act normativ din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii

 11. Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii;

 12. Indeplineste functia de ofiter de stare civila;

 13. Indeplineste atributiile prevazute de Legea fondului funciar si de Ordonanta Guvernului nr. 1 / 1991 cu privire la secretar;

 14. Verifica si semneaza corespondenta privind stabilirea cuantumului ajutorului social, suspendarea, incetarea sau respingerea dreptului de ajutor social;

 15. Atributii privind implementarea SCIM conform O.S.G.G.nr. 400/2015 - vicepredinte al Comisiei de monitorizare ,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii Sistemului de Control Intern Managerial al Comunei Magurele si presedintele Echipei de gestionare a riscurilor.

 16. Indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de consiliul local si primar.

- ART. 12: Administratorul public îndeplineste atributii de coordonare a aparatului de specialitate si a serviciilor publice de interes local, precum si aceea de ordonator principal de credite. Principalele atributii sunt:

 1. Urmãreste realizarea politicilor publice si implementarea programelor de dezvoltare.

 2. Colecteazã informatii din mediul social si face recomandãri cu privire la calendarul primarului.

 3. Elaboreazã analize, sinteze si prognoze cu privire la situatia socialã si la impactul mãsurilor guvernului si administratiei publice locale.

 4. Analizeazã solocitãrile venite din partea comunitãtii si a societãtii civile în raport cu programul primarului.

 5. Acordã asistentã în asigurarea dialogului primarului cu cetãtenii si mass-media.

 6. Verificã sesizãrile primite de primar.

 7. Supravegheazã executia bugetarã la nivelul Primãriei Comunei Magurele si a ordonatorilor de credite secundari si tertiari, acorda viza de ,,Bun de plata” pe documentele financiar contabile.

 8. Atributii privind monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele, al serviciilor publice si institutiilor publice din subordine; detine functia de presedinte al Comisiei de monitorizare ,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii Sistemului de Control Intern Managerial al Comunei Magurele si vicepresedinte al Echipei de gestionare a riscurilor, conform O.S.G.G. nr. 400/2015.

- ART. 13: Principalele atributii ale consilierului personal al primarului sunt:

 1. Asigura consilierea primarului pe probleme specifice

 2. Colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a Primarului pentru indeplinirea corespunzatoare a sarcinilor ce-ii revin

 3. Colaboreaza cu secretarul comunei la fundamentarea si intocmirea Proiectelor de Hotarari si a Dispozitiilor pe care la propune Primarul comunei Magurele

 4. Consiliaza si indruma activitatea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele, al serviciilor publice si institutiilor publice din subordine

 5. Consiliaza si indruma compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea actualizarii si implementarii procedurilor de sistem si operationale aferente activitatilor specifice acestora

 6. Pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor si documentelor de care ia cunostinta in exercitarea atributiunilor de serviciu conform legislatiei in vigoare

 7. Raspunde de indeplinirea cu profesionalism si corectitudine a indatorilor de serviciu

 8. Prezinta la cererea Primarului rapoarte si informari privind constatarile facute si masurile luate

 9. Identifica problemele , necesitatile si constrangerile care afecteaza activitatea aparatului de specialitate al primarului

 10. Duce la indeplinire orice alte atributii date de catre Primar

Capitolul III: PATRIMONIUL

- ART. 14: Patrimoniul comunei Magurele este alcatuit din bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al localittii, domeniului privat al acesteia, la care se adauga drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

- ART. 15: Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.

- ART. 16: Domeniul privat este alcatuit din bunuri mobile si imobile, ce nu apartin domeniului public, dobandite prin modalitatile prevazute de lege.

- ART. 17: Consiliul local al comunei Magurele hotãrãste ce bunuri apartin domeniului public sau privat sã fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sã fie concesionate ori închiriate.

- ART. 18: Consiliul local hotãrãste cu privire la cumpãrarea si vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat al localitatii, în conditiile legii, avand obligatia inventarierii acestora.

- ART. 19: Consiliul local poate da în folosintã gratuitã, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lui societãtilor si institutiilor de utilitate publicã sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activitãti care satisfac cerintele cetãtenilor din comuna.

Capitolul IV: BUGETUL SI ADMINISTRAREA ACESTUIA

- ART. 20: Finantele comunei Magurele se administreazã în conditiile prevãzute de lege, in conformitate cu principiile autonomiei locale, anualitatii, specializarii bugetare si echilibrului.

- ART. 21: Bugetul comunei Magurele se elaboreazã, se aprobã, si se executã în conditiile legii.

- ART. 22: Impozitele si taxele locale se stabilesc de cãtre Consiliul local al comunei Magurele,în limitele si conditiile legii.

- ART. 23: Bugetul local este alcatuit din venituri proprii obtinute din taxe si impozite locale, din transferuri de la bugetul de stat, fonduri cu destinatie speciala, venituri obtinute din imprumuturi interne si externe precum si din alte surse.

Capitolul V: SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

- ART. 24:

 • (1) Cu privire la sistemul de control intern/managerial, monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele, al serviciilor publice si institutiilor publice din subordine, se realizează de către o comisie numită prin dispoziţie a primarului, dispoziţie prin care se aprobă şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei, precum şi Programul de Dezvoltare a sistemului de control intern/managerial. Comisia are în componenţa sa persoanele cu functii de conducere cat si persoane cu functii de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele, cat si al serviciilor publice si institutiilor publice din subordine.

 • (2) Comisia prevăzută la alin.(1 )are următoarele atribuţii:

  • a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele si al serviciilor publice si institutiilor publice aflate in subordonare, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor de sistem şi a celor specifice pe activităţi, perfecţionarea profesională, etc. Elaborarea programului ţine seamă de regulile minimale de management conţinute de standardele de control intern aprobate prin O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, particularităţile organizatorice, funcţionale şi de atribuţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele si al serviciilor publice si institutiilor publice aflate in subordonare, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi condiţii specifice;

  • b) supune spre aprobare Primarului Comunei Magurele programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale;

  • c) urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program; acordă alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;

  • d) asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz;

  • e) urmăreşte elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial ale compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele si al serviciilor publice si institutiilor publice aflate in subordonare; acestea trebuind să reflecte şi inventarul operaţiunilor/activităţilor ce se desfăşoară în compartimentele respective;

  • f) urmăreşte constituirea grupurilor pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial ale compartimentelor, serviciilor publice si instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordine;

  • g) primeşte, trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele din cadrul Primariei Comunei Magurele şi ale serviciilor si instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordine, informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;

  • h) acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul Primariei Comunei Magurele şi ale serviciilor si instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordine, în elaborarea programelor proprii, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul managerial;

  • i) avizează procedurile de sistem;

  • j) prezintă Primarului Comunei Magurele, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin o dată pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, atât la nivelul Primariei Comunei Magurele, la serviciile publice si instituţiile publice cu personalitate juridică din subordine, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

 • (3) Secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele si al serviciilor publice, institutiilor publice si regiilor autonome de interes local este asigurat de funcţionarul de integritate desemnat de primar prin dispoziţie.

 • (4) Compartimentele si Serviciul de Alimentare cu apa si Canalizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua masura elaborarii procedurilor operationale aferente activitatilor desfasurate pe care le vor prezenta spre verificare si aprobare conducerii U.A.T.Magurele,conform prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si vor raspunde de respectarea si aplicarea intocmai a acestora.

Capitolul VI: STRUCTURA ORGANIZATORICA

- ART. 25: Aparatul de specialitate al primarului comunei Magurele este organizat pe compartimente, conform organigramei aprobate de Consiliul local, care face parte integrantã din prezentul regulament. Primarul, viceprimarul, secretarul, administratorul public si aparatul de specialitate al primarului constituie primãria, institutie publicã cu activitate permanentã care aduce la îndeplinire efectivã hotãrârile Consiliului local si solutioneazã problemele curente ale comunei Magurele.

- ART. 26: Întreaga activitate a primãriei este organizatã si condusã de cãtre primar, compartimentele fiind subordonate direct primarului, viceprimarului, administratorului public sau secretarului care asigurã si rãspund de realizarea atributiilor ce revin acestora în conditii de legalitate si eficientã.

- ART. 27: Primaria comunei Magurele este structurata pe 10 compartimente si un serviciu public, cu un numar maxim de 36 posturi aprobate, in prezent 3 vacante si 33 ocupate, din care 2 posturi demnitari, 15 functionari publici si 16 personal contractual).

- ART. 28: Compartimentele nu au personalitate juridica administrativã distinctã de cea a autoritãtilor în numele cãrora actioneazã.

- ART. 29: Primarul conduce, îndrumã si controleazã activitatea compartimentelor functionale din cadrul primãriei, conform atributiilor prevãzute de lege. Viceprimarul, administratorul public si secretarul îndrumã compartimentele functionale conform atributiilor pe care le au potrivit legii si delegate de cãtre primar.

- ART. 30: Aparatul propriu al Primariei Comunei Magurele are urmatoarea structura organizatorica:

 1. Compartiment Secretariat, Juridic, Stare Civila, Resurse umane

 2. Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara

 3. Compartiment Agricol,Fond Funciar, Cadastru

 4. Compartiment Financiar Contabil, Salarizare

 5. Compartiment Taxe si impozite Casierie

 6. Compartiment Achizitii Publice

 7. Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului

 8. Compartiment Administrativ ,Arhiva ,Registratura si Relatii cu Publicul

 9. Compartiment Cultura

 10. Compartiment Politia Locala

 11. Serviciul de Alimentare cu apa si Canalizare

- ART. 31:

 1. Compartimentul Secretariat, Juridic, Stare Civila, Resurse umane, se subordoneaza direct Secretarului comunei Magurele.

 2. Compartimentul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara se subordoneaza direct Secretarului comunei Magurele.

 3. Compartimentul Agricol, Fond funciar, Cadastru se subordoneaza direct Secretarului comunei Magurele.

 4. Compartimentul Financiar Contabil, Slalarizare, se subordoneaza direct Administratorului Public al Comunei Magurele.

 5. Compartimentul Taxe si Impozite,Casierie se subordoneaza direct Administratorului Public al Comunei Magurele.

 6. Compartimentul Achizitii Publice, se subordoneaza direct Administratorului Public al comunei Magurele.

 7. Compartimentul Urbanism si Amenajarea teritoriului se subordoneaza direct Secretarului comunei Magurele

 8. Compartimentul Administrativ se subordoneaza direct Viceprimarului si Secretarului C omunei Magurele.

 9. Compartimentul Cultura se subordoneaza direct Primarului si Viceprimarului comunei Magurele

 10. Compartimentul Politia Locala se subordoneaza direct Primarului si Viceprimarului comunei Magurele.

 11. Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, este fara personalitate juridica, desfosoara o activitate autofinantata care se realizeaza prin modalitatea de gestiune directa

Capitolul VII: DISPOZITII FINALE

- ART. 32: Documentele emise de Primaria comunei Magurele, vor cuprinde : antet, numar de inregistrare, numele si prenumele Primarului, Secretarului si celui care il intocmeste si semnatura acestora.

 1. Drept de semnatura si stampila au:

  • - Primar

  • - Secretar

  • - Administrator Public – pentru Primar

  • - Viceprimar – pentru Primar

 2. Semnatura “ pentru “ se poate da numai in cazuri exceptionale si numai in situatiile in care legea nu interzice acest lucru. Prin “ caz exceptional “ se intelege concediul de odihna al primarului, lipsa din institutie din motive de boala, pentru perfectionare profesionala, de reprezentare a comunei in afara unitatii teritorial – administrative si in toate cazurile de mai sus numai cu delegarea expresa din partea primarului.

 3. Sigiliile Consiliului Local Magurele si Primarului comunei Magurele se pastreaza de Secretarul comunei Magurele si se aplica numai pe actele administrative emise de cele doua autoritati administrative aratate mai sus sau unde legea impune acest lucru.

 4. Starea civila are stampila proprie si are drept de semnatura delegatul de stare civila.

 5. Programul de lucru al functionarilor publici si personalului contractual este:

  • Luni - Joi: 8:00 - 16:30

  • Vineri: 8:00 - 14:00

- ART. 33:

 • 1. Functionarii publici au urmatoarele indatoriri exprese, distincte de cele prevazute pentru functia specifica a fiecarui functionar:

  • a. au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor institutiei publice;

  • b. au obligatia de a avea un comportament profesional, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei publice;

  • c. au obligatia ca prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

  • d. trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute;

  • e. au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

  • f. le este interzis sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

  • g. este interzis sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea publica in care isi desfasoara activitatea are calitate de parte;

  • h. este interzis sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;

  • i. este interzis sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei publice, daca acasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei publice ori ale unor functionari publici, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

  • j. este interzis sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

  • k. prevederile lit. f) – I) se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene;

  • l. dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii publice in care functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea;

  • m. in indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici au obligatia de a repecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

  • n. in activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri;

  • o. relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii publici desemnati in acest sens de conducatorul autoritatii publice, in conditiile legii;

  • p. functionarii publici desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul autritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

  • q. in cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia dea face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea;

 • 2. In exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis

  • a. sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

  • b. sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;

  • c. sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;

  • d. sa afiseze, in cadrul autoritatii publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;

 • 3. In considerearea functiei publice detinute, functionarilor publici le este interzis sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

 • 4. In relatiile cu personalul din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna – credinta, corectitudine si amabilitate.

 • 5. Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin :

  • a. intrebuintarea unor expresii jignitoare;

  • b. dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;

  • c. formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase;

 • 6. Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Functionarii publici au obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin :

  • a. eliminarea oricaror forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte;

  • b. promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

 • 7. Functionarii publici care reprezinta autoritatea publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii publice pe care o reprezinta.

 • 8. In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.

 • 9. In deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.

 • 10. Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, favoruri sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri saude natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

 • 11. In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.

 • 12. Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre autoritatea publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

 • 13. In exercitarea atributiilor specifice functiilor publice de conducere, functionarii publici au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru functionarii publici din subordine.

 • 14. Functionarii publici cu functie de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun sau aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

 • 15. Se interzice functionarilor publici de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in functia publica pe criterii descriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute de art. 3 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici.

 • 16. Este interzisa folosirea de catre functionarii publici, in alte scopuri decat cele prevazute de lege, a prerogativelor functiei publice detinute.

 • 17. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative sau de participare la anchete ori actiuni de control, functionarilor publici le este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

 • 18. Functionarilor publici le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri.

 • 19. Functionarilor publici le este interzis sa impuna altor functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 • 20. Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatii administrativ – teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.

 • 21. Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei publice detinute.

 • 22. Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

 • 23. Functionarilor publici care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii publice pentru realizarea acestora.

 • 24. Orice functionar public poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ – teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri :

  • a. cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

  • b. cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;

  • c. cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu a avut acces;

 • 25. Dispozitiile anterioare se aplica si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau unitatii administratv – teritoriale.

 • 26. Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ – teritoriala, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

- ART. 34:

 1. Personalul contractual are urmatoarele obligatii:

  1. au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in prectica, in scopul realizarii competentelor institutiei publice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului;

  2. au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei publice;

  3. au obligatia ca prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

  4. trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute;

  5. au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

  6. le este interzis sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

  7. este interzis sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea publica in care isi desfasoara activitatea are calitate de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;

  8. este interzis sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;

  9. este interzis sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca acasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei publice ori ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

  10. este interzis sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

  11. prevederile lit. f) – I) se aplica si dupa incetarea raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene

  12. dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii publice in care functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea;

  13. in indeplinirea atributiilor de serviciu, angajatii contractuali au obligatia de a repecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

  14. in activitatea lor, angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri;

  15. relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate in acest sens de conducatorul autoritatii publice, in conditiile legii;

  16. angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezntare incredintat de conducatorul autritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

  17. in cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia dea face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea;

 2. In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:

  1. sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

  2. sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;

  3. sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;

  4. sa afiseze, in cadrul autoritatii publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;

 3. In considerearea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

 4. In relatiile cu personalul contractual si functionarii publici din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna – credinta, corectitudine si amabilitate.

 5. Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei , prin:

  1. intrebuintarea unor expresii jignitoare;

  2. dezvaluirea aspectelor vietii private;

  3. formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase;

 6. Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin :

  1. eliminarea oricaror forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte;

  2. promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

 7. Personalul contractual care reprezinta autoritatea publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii publice pe care o reprezinta.

 8. In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima opinii personbale privind aspecte nationale sau dispute internationale.

 9. In deplasarile in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.

 10. Angajati contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, favoruri sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

 11. In procesul de luare a deciziilor, angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.

 12. Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre autoritatea publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

 13. In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii contractuali au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru personalul contractual din subordine.

 14. Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun sau aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

 15. Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea in functiile contractuale pe criterii descriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute de art. 3 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

 16. Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atriutiile functiei detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege.

 17. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmaririi obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

 18. Angajatii contractuali au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin.

 19. Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sau functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 20. Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatii administrativ – teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.

 21. Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.

 22. Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

 23. Personalul contractual care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii publice pentru realizarea acestora.

 24. Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ – teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

  1. cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

  2. cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;

  3. cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu a avut acces;

 25. Dispozitiile anterioare se aplica si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau unitatii administratv – teritoriale.

 26. Angajatilor contractuali le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ – teritoriala, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

 27. Prevederile anterioare se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii trazactiilor prin interpus sau in situatia conflictului de interese.

- ART. 35: Fiecare salariat din cadrul Primariei comunei Magurele isi desfasoara activitatea conform prezentului regulament, fisei postului, dispozitiilor Primarului, indeplineste orice alte sarcini dispuse scris sau verbal de conducerea Primariei comunei Magurele. De asemenea, executa hotararile Consiliului Local Magurele ce le-au fost date spre aducere la indeplinire.

- ART. 36: Competenta teritoriala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Magurele este comuna Magurele.

- ART. 37: Compartimentele din cadrul Primariei comunei Magurele vor colabora, conlucra cu comisiile de specialitate ale Consiliului Local Magurele, in functie de domeniul de activitate.

- ART. 38: Functionarii publici in domeniile lor de activitate raspund de elaborarea corecta a proiectelor de dispozitii si a rapoartelor de specialitate in conditiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. Toti salariatii vor respecta ierarhia, conform fisei postului. Lipsa de la serviciu a unui salariat se anunta sefului ierarhic superior. Salariatul este obligat sa prezinte acte doveditoare cu privire la absenta, dupa caz. Parasirea institutiei in timpul programului se face numai motivat si cu acordul sefului ierarhic superior.

- ART. 39: Orice incalcare a atributiilor, obligatiilor si indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, ori Codului Muncii in functie de categoria salariatului : functionar public sau personal contractual.

- ART. 40: In Primãria comunei Magurele sunt respectate dispozitiile Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati, Legii 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.

- ART. 41: Prezentul regulament se completeazã cu orice alte prevederi cuprinse în legislatie, care privesc probleme de organizare, sarcini si atributii noi pentru functionarii primãriilor.

- ART. 42: Conducatorii compartimentelor sunt obligati sã asigure cunoasterea si respectarea de cãtre întregul personal a regulamentului de fatã.

- ART. 43: Prezentul regulament cuprinde atributiile principale ale fiecãrui compartiment functional.

- ART. 44: Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesitãtile legale de organizare si disciplina muncii o solicitã.

- ART. 45: Personalul Primãriei comunei Magurele este obligat sã cunoascã si sã respecte prevederile prezentului Regulament.