Relieful şi vegetaţia


Cadrul natural

Din punct de vedere geografic teritoriul comunei este situat într-o depresiune care cuprinde porțiuni colinare line dar și dealuri de înălțime medie.

Clima și calitatea aerului      

Climatul în care se încadrează teritoriul este continental - temperat, cu temperaturi medii anuale de 7-8˚C, ierni geroase și veri calde. Precipitațiile medii ajung la 600 - 700 mm/an, din care în sezonul de vegetație 485 mm, condițiile de mediu fiind favorabile vegetației naturale a pădurilor de foioase (fag - stejar), și culturilor agricole: cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, legume.

Vânturile dominante bat din direcția Nord-Vest (30%).

Apa

Teritoriul localitatii Magurele este strabatut raul Teleajen care delimiteaza la vest comuna.
Pe teritoriul comunei se disting următoarele unități morfologice :
- Albia majoră (lunca), identificată în lungul râului pe malul stâng al acestuia, care este plană, cu microzone depresionare (foste văi) și cu praguri nemarcate prin denivelări ale zonei.
- Terasa inferioară (joasă) numită și terasa "Măgurele" se urmărește continuu pe partea stângă a râului Teleajen. De la Coada Malului spre sud, terasa se dezvoltă până la Blejoi cu altitudini mici și include comuna Măgurele.

Pretutindeni podul Terasei este foarte neted și rareori acoperit cu depozite deluviale.

Fruntea terasei (racordul terasă - luncă) este marcată prin denivelări mai ales în locul unde râul acționeaza prin eroziune laterală.

Relieful și solul

Comuna Măgurele este situată în zona de contact a Câmpiei Ploieștiului cu dealurile subcarpatice, fiind amplasată pe șesul aluvionar terasat al râului Teleajen. Aspectul general al zonei este al unei câmpii înalte care însoțește marginea externă a subcarpaților, având aspectul unor trepte ce domină întregul ținut al câmpiei.

Cadrul natural de ansamblu al teritoriului comunei cuprinde în limitele sale două forme de relief dispuse în trepte de la Nord la Sud :

-zona dealurilor subcarpatice;

-zona câmpiei piemontane alcătuită din văile râurilor Prahova și Teleajen .

Dealurile din zonă delimitează comuna în partea de NE și NV unde sunt cunoscute sub denumirea de dealurile Ploieștilor. Ele au o extindere spre N, dincolo de o linie care unește localitățile Tintea -Păulești - Blejoi - Bucov - Urlați. Dealurile cele mai înalte sunt cuprinse între 300 - 400 m altitudine (dealul Boldanului).

Câmpia Ploieștiului intră în alcătuirea cadrului natural de ansamblu al zonei, înglobând întreg teritoriul comunei Măgurele.

Caracteristici geologice și geotehnice

În urma mișcărilor orogenetice a luat naștere o succesiune de sinclinale și anticlinale orientate Est - Vest .
Forajele executate în zona BĂLTEȘTI au scos în evidența faptul că suntem în prezența unei cuvete delimitată de volume impermeabile în care au fost sedimentate Villafranchiene în faciesul de Candești (pietrișuri cu intercalații argiloase).

Pe francurile sinclinalului se întalnesc formațiuni miocene și tortoniene reprezentate prin nisipuri, marne, gresii, calcare, tufuri și sare.

În subteranul zonei analizate nu există unități stratigrafice de interes pentru eventuale exploatări de substanțe minerale utile și nici volume solubile care sub influența apelor subterane să poată da naștere unor goluri cu potențial de prăbușire și efecte nedorite la suprafață. Balastul, singura resursă în această zonă ca materie primă pentru construcții se poate exploata pe Valea Teleajenului. 

Vegetația și fauna

Legata de condițiile de climă, de soluri, de relief, vegetația este destul de bine dezvoltată. Dealurile sunt acoperite cu păduri de gorun, cer, carpen, plop, tei și mai puțin fag și de o vegetație spontană, ierboasă, amestecată cu vegetație lemnoasă de salcii, plopi, arini.

Fauna, predomină caracteristicile zonei pădurilor de foioase și câmpie.


RESURSE

Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pășuni, fânețe, păduri, produse animaliere și vegetale).       

Resurse naturale

Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului comunei, funcția dominantă în profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală și creșterea animalelor.Comuna nu beneficiază de rezerve naturale ce pot fi exploatate cum ar fi: rezerve piatra, calcar, izvoare termale, cărbune, petrol etc.