ROF al aparatului de specialitate al primarului

R.O.F. pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei MAGURELE – JUDETUL PRAHOVA
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA MAGURELE
CONSILIUL LOCAL
 
ANEXA LA H.C.L. MAGURELE nr. _____/22.03.2018
 
REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI COMUNEI MAGURELE
JUDETUL PRAHOVA
 
CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE
ART. 1 Regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu al primarului comunei Magurele a fost elaborat în baza Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, modificatã si completatã cu Legea nr.286/2006, si a altor acte normative în vigoare, în temeiul cãrora îsi desfãsoarã activitatea.
ART. 2 Comuna Magurele este unitate administrativ - teritorialã cu personalitate juridicã.
Comuna posedã un patrimoniu si are initiativã în ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitând, în conditiile legii, autoritatea în limitele administrativ - teritoriale stabilite.
ART. 3 Administratia publicã a comunei Magurele se întemeiazã pe principiile autonomiei locale, descentralizãrii serviciilor publice, eligibilitãtii autoritãtilor administratiei publice locale, legalitãtii si consultãrii cetãtenilor în probleme locale de interes deosebit.
ART. 4 Autoritãtile administratiei publice prin care se realizeazã autonomia localã la nivelul comunei sunt: Consiliul local al comunei Magurele, ca autoritate deliberativã si Primarul comunei Magurele ca autoritate executivã, organe alese conform legii.
ART. 5 Consiliul local si primarul functioneazã ca autoritãti administrative autonome si rezolvã treburile publice din comuna, în conditiile prevãzute de lege.
ART. 6 Primãria constituie o structura functionala cu activitate permanentã, formatã din primar,
viceprimar,administrator public, secretar si aparatul propriu de specialitate al primarului. Primaria aduce la îndeplinire hotãrârile Consiliului local si dispozitiile primarului, gestionand problemele
curente ale colectivitãtii în care functioneazã.
ART. 7 Consiliul local al comunei Magurele, la propunerea primarului, aprobã organigrama, numãrul de personal al aparatului propriu, precum si Regulamentul de organizare si functionare a acestuia, prin care se stabilesc competentele si atributiile personalului, în conditiile prevãzute de lege.
CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE
ART. 8 Autoritãtile administratiei publice locale ale comunei Magurele au dreptul si capacitatea efectivã de a rezolva si gestiona în nume propriu si sub responsabilitatea lor o parte importantã a treburilor publice, în interesul colectivitãtii locale pe care o reprezintã.
ART. 9 Potrivit legii, Primarul îndeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
a) atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii:
− îndeplineste functia de ofiter de stare civilã si autoritate tutelarã si asigurã functionarea serviciilor publice locale de profil;
− asigurã organizarea si desfãsurarea alegerilor, referendumului si recensãmântului.
b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local:
− prezintã consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economicã, socialã si de mediu a unitãtii administrativ-teritoriale;
− prezintã la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informãri;
− elaboreazã proiectele de strategii privind starea economicã, socialã si de mediu a unitãtii administrativ-teritoriale si le supune aprobãrii consiliului local;
c) atributii privind serviciile publice asigurate cetãtenilor:
− exercitã functia de ordonator principal de credite;
− întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului
bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
− initiazã, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele unitãtii administrativ-teritoriale;
− verificã, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscalã a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar;
Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.
ART. 10 Primarul poate delega exercitarea atributiilor ce ii revin, in conditiile legii, administratorului public, viceprimarilui sau secretarului, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validarea mandatului sau.
ART. 11 Atributiile secretarului comunei sunt:
− Participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului local;
− Coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara, si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de  specialitate a1 Consiliului local;
− Avizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;
− Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;
− Urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;
− Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;
− Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
− Asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau primar, in termenul legal;
− Asigura aducerea la cunostinta publica a dispozitiilor cu caracter normativ;
− Elibereaza extrase sau copii de pe orice act normativ din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
− Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii;
− Indeplineste functia de ofiter de stare civila;
− Indeplineste atributiile prevazute de Legea fondului funciar si de Ordonanta Guvernului nr. 1 / 1991 cu privire la secretar;
− Verifica si semneaza corespondenta privind stabilirea cuantumului ajutorului social, suspendarea, incetarea sau respingerea dreptului de ajutor social;
- Atributii privind implementarea SCIM conform O.S.G.G.nr. 400/2015  - vicepredinte al Comisiei de monitorizare ,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii Sistemului de Control Intern Managerial al Comunei Magurele si presedintele Echipei de gestionare a riscurilor.
− Indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de consiliul local si primar.
 
 
ART.12 ADMINISTRATORUL PUBLIC
Post înfiintat în conformitate cu prevederile art.112 dinLegea nr.215/2001, republicatã, privind
administratia publicã localã.
Administratorul public îndeplineste atributii de coordonare a aparatului de specialitate si a serviciilor publice de interes local, precum si aceea de ordonator principal de credite .
Principalele atributii sunt:
1. Urmãreste realizarea politicilor publice si implementarea programelor de dezvoltare.
2. Colecteazã informatii din mediul social si face recomandãri cu privire la calendarul
primarului.
3. Elaboreazã analize, sinteze si prognoze cu privire la situatia socialã si la impactul mãsurilor guvernului si administratiei publice locale.
4. Analizeazã solocitãrile venite din partea comunitãtii si a societãtii civile în raport cu programul primarului.
5. Acordã asistentã în asigurarea dialogului primarului cu cetãtenii si mass-media.
6. Verificã sesizãrile primite de primar.
7. Supravegheazã executia bugetarã la nivelul Primãriei Comunei Magurele si a ordonatorilor de credite secundari si tertiari, acorda viza de ,,Bun de plata” pe documentele financiar contabile.
8. Atributii privind monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele, al serviciilor publice si institutiilor publice din subordine; detine functia de presedinte al Comisiei de monitorizare ,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii Sistemului de Control Intern Managerial al Comunei Magurele si vicepresedinte al Echipei de gestionare a riscurilor, conform O.S.G.G. nr. 400/2015 . 
 
Art.13.CONSILIERUL PERSONAL AL PRIMARULUI
Post înfiintat în conformitate cu prevederile art.66 alin 1,2 si 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Principalele atributii sunt:
1.Asigura consilierea primarului pe probleme specifice . 
2.Colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a Primarului pentru indeplinirea corespunzatoare a sarcinilor ce-ii revin 
3.Colaboreaza cu secretarul comunei la fundamentarea si intocmirea Proiectelor de Hotarari si a Dispozitiilor pe care la propune Primarul comunei Magurele 
4.Consiliaza si indruma activitatea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele, al serviciilor publice si institutiilor publice din subordine ;
5.Consiliaza si indruma compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea actualizarii si implementarii procedurilor de sistem si operationale  aferente activitatilor specifice acestora;
6.Pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor si documentelor de care ia cunostinta in exercitarea atributiunilor de serviciu conform legislatiei in vigoare . 
7.Raspunde de indeplinirea cu profesionalism  si corectitudine a indatorilor de serviciu . 
8.Prezinta la cererea Primarului rapoarte si informari privind constatarile facute si masurile luate 
9.Identifica problemele , necesitatile si constrangerile care afecteaza activitatea aparatului de specialitate al primarului 
10.Duce la indeplinire orice alte atributii date de catre Primar .
 
 
CAPITOLUL III
PATRIMONIUL
ART.14 Patrimoniul comunei Magurele este alcatuit din bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al localittii, domeniului privat al acesteia, la care se adauga drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.
ART.15 Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.
ART.16 Domeniul privat este alcatuit din bunuri mobile si imobile, ce nu apartin domeniului public, dobandite prin modalitatile prevazute de lege.
ART.17 Consiliul local al comunei Magurele hotãrãste ce bunuri apartin domeniului public sau privat sã fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sã fie concesionate ori închiriate.
ART.18 Consiliul local hotãrãste cu privire la cumpãrarea si vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat al localitatii, în conditiile legii, avand obligatia inventarierii acestora.
ART.19 Consiliul local poate da în folosintã gratuitã, pe termen limitat, imobile din patrimoniul
lui societãtilor si institutiilor de utilitate publicã sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activitãti care satisfac cerintele cetãtenilor din comuna.
 
CAPITOLUL IV
BUGETUL SI ADMINISTRAREA ACESTUIA
ART.20 Finantele comunei Magurele se administreazã în conditiile prevãzute de lege, in conformitate cu principiile autonomiei locale, anualitatii, specializarii bugetare si echilibrului.
ART.21 Bugetul comunei Magurele se elaboreazã, se aprobã, si se executã în conditiile legii.
ART.22 Impozitele si taxele locale se stabilesc de cãtre Consiliul local al comunei  Magurele,în limitele si conditiile legii.
ART.23 Bugetul local este alcatuit din venituri proprii obtinute din taxe si impozite locale, din transferuri de la bugetul de stat, fonduri cu destinatie speciala, venituri obtinute din imprumuturi interne si externe precum si din alte surse.
 
CAPITOLUL V
SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
ART.24 (1)Cu privire la sistemul de control intern/managerial, monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele, al serviciilor publice si institutiilor publice din subordine, se realizează de către o comisie numită prin dispoziţie a primarului, dispoziţie prin care se aprobă şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei, precum şi Programul de Dezvoltare a sistemului de control intern/managerial. Comisia are în componenţa sa persoanele cu functii de conducere cat si persoane cu functii de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele, cat si al serviciilor publice si institutiilor publice din subordine.
   (2) Comisia prevăzută la alin.(1 )are următoarele atribuţii: 
a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele si al serviciilor publice si institutiilor publice aflate in subordonare, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor de sistem şi a celor specifice pe activităţi, perfecţionarea profesională, etc. Elaborarea programului ţine seamă de regulile minimale de management conţinute de standardele de control intern aprobate prin O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, particularităţile organizatorice, funcţionale şi de atribuţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele si al serviciilor publice si institutiilor publice aflate in subordonare, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi condiţii specifice;
b) supune spre aprobare Primarului Comunei Magurele programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale; 
c) urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program; acordă alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit; 
d) asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz; 
e) urmăreşte elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial ale  compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele si al serviciilor publice si institutiilor publice aflate in subordonare; acestea trebuind să reflecte şi inventarul operaţiunilor/activităţilor ce se desfăşoară în compartimentele respective; 
f) urmăreşte constituirea grupurilor pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial ale compartimentelor, serviciilor publice si  instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordine; 
g) primeşte, trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele din cadrul Primariei Comunei Magurele şi ale serviciilor si  instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordine, informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora; 
h) acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul Primariei Comunei Magurele şi ale serviciilor si instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordine, în elaborarea programelor proprii, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul managerial; 
i)   avizează procedurile de sistem;
j)   prezintă Primarului Comunei Magurele, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin o dată pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, atât la nivelul Primariei Comunei Magurele, la serviciile publice si instituţiile publice cu personalitate juridică din subordine, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu. 
(3) Secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele si al serviciilor publice, institutiilor publice si regiilor autonome de interes local este asigurat de funcţionarul de integritate desemnat de primar prin dispoziţie.
(4) Compartimentele  si Serviciul de Alimentare cu apa si Canalizare  din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor lua masura elaborarii procedurilor operationale aferente activitatilor desfasurate pe care le vor prezenta spre verificare si aprobare conducerii U.A.T.Magurele,conform prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si vor raspunde de respectarea si aplicarea intocmai a acestora.
 
 
CAPITOLUL VI
STRUCTURA ORGANIZATORICA
ART. 25. Aparatul de specialitate al primarului comunei Magurele este organizat pe compartimente, conform organigramei aprobate de Consiliul local, care face parte integrantã din prezentul regulament. Primarul, viceprimarul, secretarul, administratorul public si aparatul de specialitate al primarului constituie primãria, institutie publicã cu activitate permanentã care aduce la îndeplinire efectivã hotãrârile Consiliului local si solutioneazã problemele curente ale comunei Magurele.
ART. 26. Întreaga activitate a primãriei este organizatã si condusã de cãtre primar, compartimentele fiind subordonate direct primarului, viceprimarului, administratorului public sau secretarului care asigurã si rãspund de realizarea atributiilor ce revin acestora în conditii de legalitate si eficientã.
ART. 27. Primaria comunei Magurele este structurata pe  10 compartimente si un serviciu public, cu un numar maxim de 36 posturi aprobate, in prezent 3 vacante si 33 ocupate, din care 2 posturi demnitari,  15 functionari publici si 16 personal contractual).
ART. 28. Compartimentele nu au personalitate juridica administrativã distinctã de cea a autoritãtilor în numele cãrora actioneazã.
ART. 29. Primarul conduce, îndrumã si controleazã activitatea compartimentelor functionale din cadrul primãriei, conform atributiilor prevãzute de lege.
Viceprimarul, administratorul public si secretarul îndrumã compartimentele functionale conform atributiilor pe care le au potrivit legii si delegate de cãtre primar.
ART.30. Aparatul propriu al Primariei Comunei Magurele  are urmatoarea structura organizatorica : 
 1.-Compartiment  Secretariat, Juridic, Stare Civila, Resurse umane, 
 2.-Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara 
 3.-Compartiment Agricol,Fond Funciar, Cadastru 
 4.-Compartiment Financiar Contabil, Salarizare 
 5.-Compartiment  Taxe si impozite Casierie
 6.-Compartiment Achizitii Publice
 7.-Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
 8.-Compartiment Administrativ ,Arhiva ,Registratura si Relatii cu Publicul
 9.-Compartiment Cultura
10.-Compartiment Politia Locala
11.-Serviciul de Alimentare cu apa si Canalizare 
 
ART. 31 Atributiile compartimentelor din cadrul Primãriei comunei Magurele sunt urmãtoarele:
1. Compartimentul Secretariat,  Juridic, Stare Civila,  Resurse umane
  Compartimentul Secretariat, Juridic, Stare Civila,  Resurse umane,  se subordoneaza direct Secretarului comunei Magurele. 
ATRIBUTII SECRETARIAT:
 a) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local al Comunei Magurele:
primeşte şi înregistrează proiectele de hotărâri (expuneri de motive/note de fundamentare) iniţiate de primar, de consilieri locali sau de cetăţeni, însoţite de rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort; 
verifică respectarea cerinţelor formale şi procedurale de elaborare a proiectelor de hotărâri şi a prevederilor legale ce au stat la baza promovării acestora; 
verifică existenţa expertizelor, a documentaţiilor tehnice, economice, a planurilor urbanistice, a studiilor de fezabilitate, a extraselor de carte funciară actualizate, a avizelor obligatorii, consultative şi conforme prevăzute de lege, precum şi a altor documente necesare, conform legii, pentru promovarea proiectului de hotărâre; 
avizează din punct de vedere juridic (de legalitate) raportul compartimentului de specialitate; 
definitivează proiectele de hotărâri, tehnoredactându-le în forma juridică adecvată, potrivit normelor de tehnică legislativă şi le  avizeaza; 
îndeplineşte procedurile prevăzute de lege privind asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică referitor la proiectele de hotărâri normative şi de interes public, conform responsabilităţilor repartizate prin dispoziţie a primarului; 
întocmeşte ordinea de zi a şedinţei, pe baza proiectelor de hotărâri şi a materialelor adresate consiliului local, înregistrate la Compartimentul secretariat, arhivă; 
prezintă ordinea de zi, care, după verificările şi modificările efectuate, o va înainta primarului; 
aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, în termenul prevăzut de lege; afişează şi transmite în vederea publicării în ziarul local şi pe portalul Primăriei Comunei Magurele, anunţurile privind ordinea de zi a şedinţei, data, ora, locul desfăşurării şedinţei şi alte precizări utile privind organizarea şedinţei; 
anunţă, în timp util, compartimentele din cadrul Primăriei, serviciile publice de interes local şi instituţiile publice de sub autoritatea consiliului local, cu privire la ziua, ora şi locul desfăşurării şedinţei consiliului local; 
convoacă consilierii locali, conform dispoziţiilor legale, în şedinţe ordinare, extraordinare, festive şi solemne; 
multiplică şi distribuie în termenul legal proiectele de hotărâri, rapoartele şi informările înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, consilierilor locali şi tuturor celor interesaţi; 
asigură condiţiile tehnice pentru desfăşurarea şedinţelor consiliului local, precum şi consemnarea, respectiv înregistrarea audio a tuturor dezbaterilor din cadrul şedinţelor Consiliului Local al Comunei Magurele şi redactează stenograma şedinţelor; 
distribuie documentele suplimentare a căror comunicare se impune în cadrul şedinţei; 
ţine evidenţa solicitărilor, recomandărilor, întrebărilor şi interpelărilor consilierilor locali şi le comunică, în scris, compartimentelor de specialitate, pe baza repartizărilor efectuate de către primar şi secretar, anunţând, totodată, termenul de predare a răspunsurilor scrise; 
predă consilierilor locali, în termenul prevăzut de lege, răspunsurile la întrebări şi interpelări, redactate de compartimentele de specialitate şi însuşite de primar;
asigură participarea la şedinţele consiliului local, a persoanelor interesate; 
asigură publicitatea minutelor şedinţelor consiliului local, prin afişaj şi prin intermediul portalului Primăriei Comunei Magurele; 
prezintă secretarului şi preşedintelui de şedinţă procesul-verbal al şedinţei, în vederea semnării, după aprobarea acestuia în şedinţa de consiliu; 
întocmeşte foaia colectivă de prezenţă a consilierilor locali şi a delegaţilor săteşti. 
 
b) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Magurele:
înregistrează, grupează, multiplică şi distribuie proiectele de hotărâri şi materialele aferente, pentru şedinţele comisiilor, prezentându-le mai întâi secretarului, spre studiu şi avizare; 
asigură corespondenţa şi asistenţa tehnică, comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
redactează, înregistrează cronologic, îndosariază şi arhivează procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă a comisiei, împreună cu avizele eliberate de comisie;
prezintă primarului  avizele formulate de către comisii şi le anexează proiectelor de hotărâri; 
sintetizează toate solicitările comisiilor şi le prezintă primarului.
 
c) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind hotărârile Consiliului Local al Comunei Magurele şi dosarele speciale ale şedinţelor de consiliu:
selectează amendamentele care au întrunit, în urma votului, majoritatea cerută de lege şi asigură introducerea acestora în conţinutul hotărârilor adoptate; 
înaintează hotărârile redactate preşedintelui de şedinţă, pentru semnare, in vederea contrasemnării pentru legalitate; 
aplică pe hotărârile adoptate de consiliul local ştampila "România-Judeţul Prahova- Comuna Magurele-Consiliul Local", pe care o deţine şi o utilizează cu respectarea regimului ştampilelor; 
înregistrează în registrul special, în ordine cronologică, pentru număr şi dată certă, hotărârile consiliului local şi păstrează exemplarul original al acestora; 
operează în registrul special, ori de câte ori se impune, menţiunile constând în „modificări, completări,  revocări, abrogări, anulări” privind  hotărârile consiliului local; 
comunică hotărârile consiliului local, în termenul prevăzut de lege, primarului, prefectului pentru efectuarea controlului de legalitate şi tuturor celor interesaţi şi asigură publicitatea hotărârilor cu caracter normativ; 
completează registrul special al comunicării hotărârilor către prefect; 
ţine evidenţa scriptică şi informatizată a hotărârilor consiliului local, de la constituirea primului consiliu şi până în prezent; 
efectuează operaţiunile necesare arhivării şi păstrării permanente a hotărârilor consiliului local şi a dosarelor şedinţelor: îndosariază hotărârile şi documentaţiile dezbătute în şedinţă, precum şi procesul-verbal al şedinţei aprobat de consiliul local, numerotează şi sigilează dosarul special al fiecărei şedinţe de consiliu şi îl înaintează secretarului şi preşedintelui de şedinţă, pentru semnare; arhivează cu termen de păstrare "permanent" dosarele şedinţelor consiliului local şi asigură păstrarea acestora în cele mai sigure condiţii;
eliberează copii după documentele aflate în dosarele şedinţelor consiliului local, sub semnătura Secretarului Comunei Magurele, în afara acelora cu caracter secret stabilit în condiţiile legii.
 
d) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind dispoziţiile Primarului Comunei Magurele :
înregistrează în registrul special, în ordine cronologică, pentru număr şi dată certă, dispoziţiile emise de primar şi păstrează exemplarul original al acestora;
aplică pe dispoziţiile primarului ştampila "România-Judeţul Prahova- Comuna Magurele -Primar", pe care o deţine şi o utilizează cu respectarea regimului ştampilelor; 
operează în registrul special, ori de câte ori se impune, menţiunile constând în „modificări, completări,  revocări, abrogări, anulări” privind  dispoziţiile primarului; 
comunică dispoziţiile primarului, în termenul prevăzut de lege, prefectului pentru efectuarea controlului de legalitate şi, după caz, celor interesaţi şi asigură publicitatea dispoziţiilor cu caracter normativ; 
completează registrul special al comunicării dispoziţiilor către prefect; 
ţine evidenţa scriptică şi informatizată a dispoziţiilor primarului; 
asigură, la solicitare, consultanţă privind tehnica de elaborare, modificare, completare sau revocare a dispoziţiilor, potrivit normelor de tehnică legislativă; 
efectuează operaţiunile necesare arhivării şi păstrării permanente a dispoziţiilor Primarului Comunei Magurele: îndosariază dispoziţiile, numerotează şi sigilează dosarul şi îl înaintează secretarului şi directorului executiv, pentru semnare; arhivează cu termen de păstrare "permanent" dispoziţiile primarului şi asigură păstrarea acestora în cele mai sigure condiţii. 
 
e) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,  republicată:
verifică, din punct de vedere juridic, dosarele constituite în baza Legii nr. 10/2001; 
întocmeşte ordinea de zi, participă la şedinţele Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 şi întocmeşte procesele-verbale aferente; 
întocmeşte referatele şi dispoziţiile referitoare la notificările depuse; 
acordă consultanţă inspectorilor care instrumentează dosarele precum şi autorilor notificărilor sau împuterniciţilor acestora; 
realizează corespondenţa cu diverse instituţii implicate în soluţionarea dosarelor depuse în baza Legii nr. 10/2001.
 
f) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local şi a dispoziţiilor O.U.G. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical:
ţine evidenţa dosarelor constituite în baza legii;
participă la şedinţele comisiei şi întocmeşte procesele-verbale aferente;
invită solicitanţii la negocieri şi întocmeşte ordinea de zi;
realizează corespondenţa cu privire la spaţiile care se încadrează în prevederile legii.
 
g) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică:
întocmeşte şi aduce la cunoştinţă publică anunţurile privind: 
- proiectele de acte normative;
- şedinţele publice ale consiliului local;
- organizarea de dezbateri publice;
 
întocmeşte şi aduce la cunoştinţă publică minutele şedinţelor consiliului local şi ale dezbaterilor publice; 
asigură participarea celor interesaţi la şedinţele consiliului local şi la dezbaterile publice; 
evidenţiază într-un registru special proiectele de acte normative şi/sau dezbaterile publice, precum şi eventualele opinii, sugestii, recomandări sau reclamaţii ale persoanelor fizice/juridice cu privire la proiectele de acte normative; 
elaborează şi face public raportul anual privind transparenţa decizională, care cuprinde elementele prevăzute de lege. 
 
h) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,  republicată:
întocmeşte dispoziţiile de stabilire a secţiilor de votare şi a locurilor speciale de afişaj şi le transmite Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova, în termenul prevăzut de lege; 
predă pe bază de proces-verbal buletinele de vot, ştampilele de control şi cele cu menţiunea „votat”, precum şi celelalte materiale necesare, birourilor electorale ale secţiilor de votare; 
îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute de lege.
administrează şi actualizează listele electorale permanente. 
colaborează cu celelalte compartimente specializate din aparatul propriu, pentru pregătirea, organizarea şi efectuarea lucrărilor privind alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale, recensământul populaţiei şi a celor privind referendumul.
 
i) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată:
primeşte şi înregistrează în registre speciale, cu caracter public, denumite „Registrul declaraţiilor de avere” şi „Registrul declaraţiilor de interese”, declaraţiile de avere şi de interese ale aleşilor locali şi eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire; 
pune la dispoziţia aleşilor locali, la cerere, formularele declaraţiilor de avere şi de interese, oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora şi întocmeşte note de opinie în acest sens; 
asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pe portalul Primăriei Comunei Magurele, în condiţiile prevăzute de lege; 
trimite Agenţiei Naţionale de Integritate (A.N.I.), în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie certificată a registrelor speciale în termenul prevăzut de lege; 
întocmeşte, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus în termen declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termenul prevăzut de lege; 
întocmeşte lista definitivă cu persoanele care nu au depus sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite, şi o transmite Agenţiei în termenul legal. 
 
j) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind portalul Primăriei Comunei Magurele :
comunică cu administratorul portalului, în vederea publicării pe site-ul instituţiei: 
- anunţurile privind proiectele de acte normative;
- anunţurile privind şedinţele publice ale consiliului local;
- anunţurile privind organizarea de dezbateri publice;
- minuta şedinţelor consiliului local şi a dezbaterilor publice;
publică pe site-ul instituţiei, prin grijă proprie, toate hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului cu caracter normativ. 
 
k) alte atribuţii, competenţe şi responsabilităţi specifice:
pune la dispoziţie, la solicitarea aleşilor locali, dosare conţinând hotărârile adoptate, procesele-verbale ale şedinţelor, dispoziţii ale primarului şi alte acte necesare îndeplinirii mandatului; 
elaborează, la solicitarea consiliului local şi a primarului, informări şi rapoarte referitoare la actele administrative din evidenţa compartimentului; 
actualizează baza de date privind componenţa consiliului local, a comisiilor de specialitate ale consiliului şi a altor date privind activitatea consiliului local şi a consilierilor locali; 
redactează şi asigură evidenţa proceselor-verbale ale şedinţelor biroului executiv întrunit la convocarea primarului; 
ţine şi completează registrul special pentru înregistrarea contractelor de arendare şi asigură arhivarea acestora; 
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale.
 
ATRIBUTII JURIDIC:
reprezintă şi apără în faţa instanţelor judecătoreşti competente (Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) drepturile şi interesele legitime ale Comunei Magurele, ale Primarului Comunei Magurele şi, după caz, ale Consiliului Local al Comunei Magurele, precum şi ale instituţiilor subordonate;
promovează cereri de chemare în judecată din dispoziţia conducerii Primăriei Comunei Magurele;
formulează întâmpinări, note de şedinţă şi concluzii scrise, pentru o bună apărare a autorităţii sau a instituţiei publice pe care o reprezintă; 
formulează, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, obiective de expertiză şi, după caz,  obiecţiuni la rapoartele de expertiză întocmite, în funcţie de obiectul dosarului aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti; 
formulează răspunsuri la interogatorii, în colaborare cu compartimentele competente; 
promovează cereri de intervenţii şi cereri reconvenţionale în dosarele aflate pe rol şi în care autoritatea sau instituţia publică justifică un interes; 
exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile; 
administrează toate probele din dosarul aflat pe rol, sens în care solicită compartimentelor de specialitate punerea la dispoziţie a tuturor datelor, actelor  şi documentelor necesare; 
urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii şi le comunică organelor de executare silită competente; 
întocmeşte dosarul propriu al fiecărui litigiu, ataşând în acest sens toate actele şi documentele ce ţin de litigiul respectiv şi asigură arhivarea acestuia; 
ţine evidenţa scriptică (în registre) şi informatizată a litigiilor, consemnând părţile litigante, obiectul litigiului, instanţele judecătoreşti, termenele de judecată aferente şi hotărârile judecătoreşti date; 
verifică şi avizează din punct de vedere juridic (de legalitate) proiectele de contracte întocmite de compartimentele de specialitate; 
verifică şi avizează din punct de vedere juridic (de legalitate) contractele încheiate de instituţie, precum şi actele adiţionale la acestea; 
verifică şi avizează, la cererea conducerii, orice alte acte cu caracter juridic;
redactează acte juridice, în limita competenţei profesionale;
asigură asistenţă juridică compartimentelor din structura organizatorică a instituţiei, precum şi persoanelor fizice şi juridice, în limitele competenţelor legale, exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale.
•         formulează punctul său de vedere potrivit prevederilor legale şi a crezului său profesional, opinia sa fiind consultativă.
•          punctul de vedere formulat în legătură cu aspectul juridic al unei situaţii nu poate fi schimbat sau modificat de către nici o persoană, menţinându-şi opinia legală formulată iniţial, indiferent de împrejurări.
•          avizează şi semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa, fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv.
•        nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.
 
ATRIBUTII STARE CIVILA:
 
1. întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte  de naştere, de căsătorie şi de deces, exemplarul I şi II şi eliberează certificate doveditoare;
2. eliberează certificate şi adeverinţe de stare civilă la cererea persoanelor fizice, respectiv  extrase de pe actele de stare civilă la cererea autorităţilor,  cu respectarea prevederilor legale; 
3. primeşte cereri, întocmeşte dosare şi eliberează certificate de divorţ în urma constatării desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. Comunică modificările în statutul civil autorităţilor cu atribuţii în domeniu.
4. comunică serviciilor publice cu atribuţii în domeniul statistic, de evidenţă a persoanelor şi de protecţie socială, evidenţe nominale şi/sau numerice, privind actele înregistrate, conform metodologiei, lunar, trimestrial, semestrial şi anual.
5. asigură procurarea din timp a registrelor şi imprimatelor necesare desfăşurării activităţii din cadrul serviciului;
6. asigură gestionarea certificatelor de stare civilă;
7. asigură oficierea căsătoriilor cu respectarea solemnităţii şi a prevederilor legale; 
8. face propuneri pentru modificarea cuantumului taxei pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi alte sărbători legale; 
9. primeşte cererile, întocmeşte dosarele şi referatele de specialitate pentru schimbarea numelui şi prenumelui pe cale administrativă.
10. întocmeşte documentaţia, referatul de specialitate şi dispoziţia primarului pentru rectificarea la cerere sau din oficiu a actelor de stare civilă ce conţin erori materiale. 
11. promovează şi susţine în justiţie acţiuni de stare civilă, în vederea anulării, completării sau modificării actelor de stare civilă, precum şi pentru încuviinţarea înregistrărilor cu depăşirea termenelor legale. 
12. reconstituie registrele şi actele de stare civilă pierdute sau distruse (dacă este cazul), potrivit procedurii prevăzute de lege;
13. efectuează menţiuni cu privire la renunţarea sau redobândirea cetăţeniei române;
14. efectuează menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare, pe baza sentinţelor judecătoreşti rămase definitive sau a comunicărilor primite de la alte autorităţi (încheierea sau desfacerea căsătoriei, tăgada paternităţii, recunoaştere, stabilire a paternităţii, încuviinţarea purtării numelui, adopţie,  înregistrarea tardivă a naşterii), transmite comunicări de modificare a statutului civil către serviciile de evidenţă a persoanelor din alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea actualizării Registrului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, comunică menţiunile cuvenite pentru operare la autorităţile cu atribuţii în domeniu.
15. atribuie codul numeric personal pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;
16. completează buletinele statistice privind naşterile, căsătoriile, decesele, divorţurile pe cale administrativă şi le comunică serviciului judeţean de statistică;
17. înaintează Centrului Militar, în termenul prevăzut de lege, livretele militare ale persoanelor decedate. 
18. comunică Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale în termenul prevăzut de lege, situaţia minorilor decedaţi  iar compartimentului Autoritate tutelară, cazurile minorilor rămaşi fără ocrotire ca urmare a decesului părinţilor sau reprezentanţilor legali;
19. întocmeşte şi comunică lunar serviciilor publice locale cu atribuţii de asistenţă socială, situaţia persoanelor decedate cu ultimul domiciliu în comuna Magurele;
20. asigură gestionarea livretelor de familie şi eliberarea lor conform prevederilor legale;
21. răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în actele de stare civilă;
22. asigură securitatea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a tuturor documentelor de stare civilă, sesizând de urgenţă Poliţia asupra eventualelor cazuri de dispariţie a documentelor cu regim special;
23. asigură transmiterea lunară, către Camera Notarilor publici, a situaţiilor nominale privind decesele înregistrate.
24. întocmeşte şi prezintă conducerii autorităţii publice locale, rapoarte anuale demografice şi dări de seamă cu privire la activitatea serviciului;
25. asigură predarea  actelor la Arhiva primăriei, conform Nomenclatorului arhivistic aprobat.
26. Completează şi conduce la zi cu respectarea prevederilor legale, Registrul de evidenţă a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale; solicită serviciilor de specialitate verificări în Registrele Agricole, referitoare la bunurile imobile ale autorului succesiunii, precum şi în evidenţele fiscale referitoare la sarcinile succesorale şi creanţele bugetare locale datorate de autorul succesiunii; asigură comunicarea sesizărilor pentru deschiderea procedurilor succesorale, în termenul prevăzut de lege, Camerei Notarilor Publici competentă sau, după caz, secretarului municipiului. 
 
ATRIBUTII RESURSE UMANE
 
elaborează, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, proiectul organigramei, a statului de funcţii şi a listei funcţiilor publice, atât pentru aparatul de specialitate al primarului, cât şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea consiliului local, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 
elaborează, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor instituţiei, proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului, pe care-l supune spre aprobare consiliului local; 
construieşte şi gestionează baza de date privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, al instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea consiliului local; 
întocmeşte, anual, proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe care-l transmite, în condiţiile legii, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi-l supune spre aprobare consiliului local, stabilind următoarele: 
- numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
- numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale;
- numărul maxim al funcţiilor publice de conducere.
elaborează, anual, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor instituţiei, Planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, pe care-l comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile legii şi ia măsuri pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii de perfecţionare a personalului; 
monitorizează posturile vacante, organizează şi gestionează concursurile pentru ocuparea acestora, precum şi concursurile/examenele de promovare, în condiţiile legii, asigurând secretariatul comisiilor de concurs/examen şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 
întocmeşte proiectele de dispoziţii ale primarului privind: 
- numirea în funcţii publice a funcţionarilor publici şi încadrarea personalului contractual;
- avansarea, promovarea, transferul, redistribuirea, delegarea, detaşarea, mutarea personalului etc.
- încetarea sau suspendarea raporturilor de muncă;
- salarizarea personalului, conform legii;
- aplicarea sancţiunilor disciplinare;
- alte aspecte reglementate prin lege, potrivit specificului de activitate al compartimentului;
întocmeşte, pentru personalul contractual, contractele individuale de muncă şi actele adiţionale la aceste contracte; 
întocmeşte şi actualizează, în colaborare cu conducătorii compartimentelor, fişele posturilor tuturor salariaţilor şi monitorizează respectarea prevederilor legale în acest sens; 
întocmeşte, în colaborare cu conducătorii compartimentelor, fişele de evaluare a posturilor tuturor salariaţilor, cu respectarea cerinţelor legale; 
coordonează şi monitorizează, în condiţiile legii, procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual, în scopul aplicării corecte a procedurii de evaluare şi asigură asistenţa de specialitate evaluatorilor şi salariaţilor ce urmează a fi evaluaţi; 
întocmeşte, actualizează şi ţine evidenţa dosarului profesional al fiecărui funcţionar public şi al personalului contractual şi asigură păstrarea acestuia în condiţii de siguranţă; 
completează şi actualizează Registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic (REVISAL); 
solicită avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în situaţiile prevăzute de lege,  întocmind documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului sau, după caz, înştiinţează Agenţia, potrivit legii; 
comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termenul prevăzut de lege, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici sau în structura funcţiilor publice; 
comunică Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ploiesti, situaţia posturilor vacante, conform legii; 
întocmeşte documentele necesare şi încheie convenţii cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului Prahova, pentru obţinerea de subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă personal din rândul şomerilor; 
întocmeşte, lunar, statul de funcţiuni, care include toate modificările intervenite cu privire la nume, funcţie, drepturi salariale, loc de muncă, posturi vacante etc., ale personalului angajat; 
•         in colaborare cu Compartimentul Financiar-Contabilitate-Salarizare, stabileste necesarul fondului de salarii si alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget si urmãreste folosirea eficientã si în conformitate cu prevederile legale a acestuia.
ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi întocmeşte documentaţia necesară dosarelor de pensionare; 
ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, conform legii, le operează în registrul declaraţiilor de avere şi în registrul declaraţiilor de interese şi le comunică Agenţiei Naţionale de Integritate (A.N.I.); 
operează şi ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a celor de studii, ale salariaţilor; 
ţine evidenţa şi face programarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual la programele de perfecţionare profesională; 
eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu; 
verifică foile colective de prezenţă ale salariaţilor; 
efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, în situaţia sesizării unor abateri disciplinare în cazul personalului contractual; 
asigură consilierea etică şi monitorizarea respectării Codului de conduită al funcţionarilor publici; 
asigură consultarea sindicatului reprezentativ al salariaţilor, în cazurile prevăzute de lege; 
asigură informarea salariaţilor cu privire la deciziile care se iau şi care îi vizează în mod direct; 
- întocmeşte situaţii statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale, privind activitatea de personal; 
- elaborează şi înaintează Compartimentului achiziţii publice propunerile pentru Programul anual al achiziţiilor publice, privind serviciile de medicina muncii; 
- elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale serviciilor, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în instituţie şi serviciile deservite numai după ce au fost aprobate de către angajator;
- verifică însuşirea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
- întocmeşte  necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a salariaţilor  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
- elaborează  tematici pentru toate fazele de instruire, stabileşte, în scris, periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii salariaţilor  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către salariaţi a informaţiilor primite;
- Elaborează  programul de instruire-testare la nivelul instituţiei şi a serviciilor deservite, 
-   Conduce   evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
-   Conduce  evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
-    Conduce evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
- efectuează controalele interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a primarului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
- identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din instituţie şi întocmeşte necesarul de dotare a salariaţilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor legale
- participă la cercetarea accidentelor de muncă şi întocmeşte evidenţele conform competenţelor prevăzute în acte normative
- elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de salariaţii din instituţie, în conformitate cu prevederile din lege;
- urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
- colaborează cu salariaţii şi/sau reprezentanţii salariaţilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
- colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
- Realizează instruirea  in domeniul protecţiei muncii pentru practicanţii aflaţi temporar în incinta instituţiei;
- Urmăreşte actualizarea planului de protecţie şi prevenire 
- propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
- întocmeşte necesarul de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
- Prestează şi alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii salariaţilor la locul de muncă.
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale. 
 
ATRIBUTII PRIVIND IMPLEMENTAREA SCIM conform O.S.G.G. nr. 400/2015  - vicepredinte al Comisiei de monitorizare ,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii Sistemului de Control Intern Managerial al Comunei Magurele si presedintele Echipei de gestionare a riscurilor. 
 
2.Compartimentul Asistenta sociala si Autoritate Tutelara
Compartimentul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara se subordoneaza direct Secretarului comunei Magurele. are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale cu caracter primar menite sa asigure prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale situatiilor de risc din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea sociala.
Serviciile cu caracter primar constau în:
a) activitati de identificare a nevoii sociale individuale, familiale si de grup;
b) activitati de informare cu privire la drepturi si obligatii specifice;
c) masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala;
d) masuri si actiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de criza;
e) masuri si actiuni de sprijin în vederea mentinerii în comunitate a persoanelor in dificultate;
f)  activitati si servicii de consiliere;
g) masuri si activitati de organizare si dezvoltare comunitara în plan social pentru incurajarea participarii si solidaritatii sociale;
h) orice alte masuri si actiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziunea sociala.
 
ATRIBUTII : 
-asigura solutionarea cererii de acordare a ajutorului social in termenul stabilit prin O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si completata prin Legea nr.233/2002 si Legea nr. 486/2003 pentru aprobarea O.U.G.nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite. Indruma cetatenii cu privire la actele necesare si verifica documentatia depusa; 
-urmareste periodic respectarea conditiilor legale pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata prin O.U.G.nr.121/2002; 
-asigura efectuarea anchetelor sociale si a referatelor sociale dispuse de Primarul comunei Magurele 
-primeste si verifica intrunirea conditiilor legale de catre cererile de ajutor de urgenta; 
-intocmeste statul de plata pentru ajutorul social ; 
-primeste,verifica, solutioneaza si pastreaza dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap, conform Normelor metodologice privind incadrarea, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap aprobate prin H.G. nr. 427/2001; 
-aplica legislatia in vigoare privind indemnizatia lunara acordata in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal opteaza pentru aceasta (Lg.448/2006, art 44), prin intocmirea documentatiei aferenta intocmirii statelor de plata, pe care le inainteaza Compartimentului Financiar Contabil- Salarizare si a situatiei centralizatoare cu persoanele beneficiare pe care o transmite Trezoreriei.
-intocmeste, tine la zi si pastreaza in conditii de siguranta cartile de munca ale asistentilor personali; 
-elibereaza adeverinte necesare beneficiarilor de ajutor social; 
-intocmeste dosare de pentru plata alocatiei de stat pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-7 ani; 
-realizeaza obiectivele necesare in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, conform Legii nr. 217/2003, modificata si completata prin O.G.nr. 95/2003; 
-primeste si solutioneaza cererile privind acordarea indemnizatiei de nastere; 
-intocmeste dosare pentru plata alocatiei familiale complementara si alocatia de sustinere monoparentala, potrivit O.U.G nr. 105/2003; 
-intocmeste dosare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat si gaze naturale, conform prevederilor O.U.G.nr.81/2003; 
-primeste, verifica, solutioneaza si pastreaza dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistentii persoanelor varstnice, in conditiile Legii nr. 17/2000; 
-organizeaza si controleaza activitatea stabilita prin hotararile consiliului local privind locurile subventionate in cadrul programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor, conform Legii nr.76/2002, modificat si completata prin O.U.G. nr. 124/2002 si H.G.nr. 377/2002; 
-aplica legislatia in vigoare privind acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei (Lg 396/2006).
- cerceteaza cazurile sociale privind copiii aflati in dificultate ca urmare a sesizarilor primite
- informeaza familliile in cauza asupra drepturilor sociale acordate de stat in conformitate cu prevederile Legii 272/2004 si Legea 116/2002.
- intervine in relatiile familiale care au generat situatia de criza in scopul imbunatatirii acestora si depasirea situatiei in care se afla copilul prin consilierea partilor (parinti).
- ia legatura cu DGASPC-Prahova in privinta gasirii de solutii comune pentru rezolvarea cazurilor in care copiii se afla in dificutate(abandon,negljenta,rele tratamente,etc), precum si cu serviciile specializate de pe raza localitatii.
- monitorizeaza copiii aflati in plasament familial si intocmeste Raportul de constatare trimestrial pe care il inainteaza la DGASPC-Prahova
- cerceteaza cazurile sociale privind persoanele in varsta lipsite de sprijin familial si stabileste in acord cu DMPS-Prahova masuri de protectie sociala.
- intocmeste fisa de monitorizare trimestriala pentru copiii aflati in situatii de risc social pe care o transmite la DGASPC –Prahova.
- intocmeste Situatia trimestriala privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale pe care o inainteaza la DMPS-Prahova
- .intocmeste Raportul de indicatori sociali privind protectia sociala pe care il transmite semestrial la DMPS-Prahova.
- se ocupa de distribuirea laptelui praf pentru sugari precum si de distribuirea altor ajutoare materiale venite in sprijinul categoriilor de persoane defavorizate(pensionari,persoane cu handicap,etc.)
- contribuie la popularizarea masurilor de tip familial, a drepturilor persoanelor cu handicap , a celor privind venitul minim garantat, precum si a masurilor de acordare a ajutorului de incalzire a locuintei.
- participa la identificarea familiilor aflate in dificultate in vederea acordarii asistentei de specialitate.
- contribuie la intocmirea Planului strategic privind activitatea de asistenta sociala in scopul imbunatatirii permanente a serviciilor primare oferite cetatenilor in concordanta cu cerintele legislatiei in vigoare si a standardelor de calitate.
- participa ori de cate ori este solicitat la intalniri de lucru cu reprezentantii institutiilor care au responsabilitati in domeniul social ,la cursuri de formare/perfectionare.
- solutioneaza corespondenta ce revine compartimentului asistenta sociala.
Atributiile unui asistent personal sunt:
- supravegherea si acordarea de asistenta si ingrijire bolnavului cu handicap grav pentru care este angajat;
- prestarea pentru persoana cu handicap grav a tuturor activitatilor si serviciilor prevazute in contractul individual de munca si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
- tratarea cu respect, buna credinta si intelegere a persoanei asistate, sa nu abuzeze fizic,psihic sau moral de starea acesteia ;
- comunicarea catre angajator, in termen de 48 ore de la producere, a oricarei modificari survenite in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de Legea 448/2006;
- prezentarea la serviciile functionale ale Primariei ori de cate ori este solicitat, in termen util
 
 
3.Compartimentul Agricol, Fond funciar, Cadastru
 Compartimentul Agricol, Fond funciar, Cadastru se subordoneaza direct Secretarului comunei Magurele. 
ATRIBUTII AGRICOL – FOND FUNCIAR: 
In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, Primaria organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport de hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului.
a) atributii referitoare la registrul agricol-fond funciar:
-completarea,aducerea la zi si inscrierea corecta a datelor in Registrul Agricol , atat pe suport de hartie , cat si in format electronic .
- organizarea si depunerea declaratiilor anuale, la termenele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr 28/ 2008 privind Registrul Agricol
-asigura evidenta si folosirea rationala si completa a terenurilor agricole apartinând producãtorilor privati si a terenurilor din administrarea Consiliului local.
 -furnizeaza date din evidentele agricole numai persoanelor indreptatite (titular, mostenitori legali, testamentari, abilitati prin hotarare judecatoreasca, producatori sau institutiile publice). 
-aduce la cunostinta cetatenilor obligatiile cu privire la registrul agricol; 
-culege prin sondaj de la gospodarii informatii cu privire la productia vegetala si animala; 
-verifica prin sondaj corectitudinea datelor declarate pentru inscrierea in registrul agricol; 
-controleaza si determina aplicarea legislatiei cu privire la cresterea, exploatarea si ameliorarea animalelor, folosirea rationala si eficienta a culturilor furajere si suprafetelor de pajisti naturale; 
-sprijina personalul sanitar-veterinar abilitat pentru respectarea legislatiei cu privire la prevenirea, depistarea si combaterea bolilor la animale, precum si asigurarea unei stari corespunzatoare de salubritate a produselor agricole, animale si vegetale;
- administrarea si gospodarirea in bune conditii a pajistilor naturale proprietatea Primariei, stabilirea cuantumului taxei de pasunat aprobata de Consiliul Local .
- inregistreaza cererile producatorilor agricoli si intocmeste tabelele, conform prevederilor legale, in scopul obtinerii cupoanelor agricole si a bonurilor valorice pentru achizitionarea de motorina necesara efectuarii lucrarilor agricole
- urmareste cultivarea suprafetelor de teren de catre proprietari, aplicand prevederile legale
- informeaza populatia in cazul in care se executa lucrari de profilaxie si de combatere a bolilor si daunatorilor
- aduna si centralizeaza informatiile privind activitatile persoanelor si institutiilor de profil agricol.
- intocmeste si elibereaza adeverinte privind situatia agricola, necesare pentru obtinerea ajutorului de somaj sau pentru alte drepturi (alocatie de sprijin, ajutor acordat persoanelor handicapate, bursa, etc)
- intocmeste si elibereaza adeverinte dupa Registrul Agricol
- intocmeste si elibereaza certificate de producator agricol, necesare vanzarii produselor agricole in piete
- intocmeste si elibereaza bilete de adeverire a proprietatii animalelor, necesare vanzarii acestora in targurile de animale sau catre abatoare
- completeaza, aduce la zi si inscrie in Registrul Agricol datele privind gospodariile populatiei si anume: capul gospodariei si membrii acesteia, terenurile pe care le detin, indiferent de titlu, pe categorii de folosinta, suprafetele cultivate cu principalele culturi si numarul de pomi pe specii, efectivele de animale, pe specii si categorii, existente la inceputul anului si evolutia anuala a efectivelor de bovine, porcine, ovine si caprine; cladirile de locuit si celelalte constructii gospodaresti; mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica; tractoarele si masinile agricole
- intocmeste contractele de pasunat
- intocmeste si tine evidenta terenurilor apartinand domeniului public si privat al comunei amplasate in zona de care raspunde.
- verifica in teren ca pentru animalele scoase la pasunat sa fie platita taxa de pasuni, in caz contrar aplicandu-se taxa de gloaba
- verifica modul de folosire al terenurilor si existenta efectivelor de animale
- intocmeste dari de seama statistice cu privire la modul de folosire al terenurilor agricole ale gospodariilor populatiei, efectivele de animale existente, productiile obtinute, constructii gospodaresti, masini agricole si alte date, conform formularisticii transmisa de Directia Judeteana de Statistica
- identifica si masoara terenurile in cazul in care exista divergente intre vecini.
- participa la intocmirea fiselor tehnice pentru completarea titlurilor de proprietate
- participa la inmanarea catre cei indreptatiti a Titlurilor de proprietate si a Ordinelor Prefectului pentru terenurile cuvenite
- aplica legile si alte acte normative in domeniul reconstituirii si constituirii dreptului de proprietate, asigura si participa efectiv la aplicarea prevederilor legii fondului funciar, ia masuri pentru evidenta, apararea, conservarea si folosirea rationala a terenurilor agricole apartinand producatorilor agricoli privati si a terenurilor din administrarea consiliilor locale, raspunde de factorii abilitati de intocmirea corecta a evidentei specifice din registrul agricol si cadastrul localitatii.
-colaboreaza, conlucreaza si sprijina efectiv Comisia de aplicare a legilor fondului funciar; 
-tine evidenta actelor administrative eliberate in conformitate cu H.G. nr. 1766/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale, care desfasoara activitati economice in mod independent, raspunde de intocmirea si eliberarea acestora. Asigura pastrarea documentatiei necesare pentru eliberarea actelor de mai sus; 
-elibereaza si tine evidenta proceselor verbale de punere in posesie si a titlurilor de proprietate; 
-efectueaza lucrarile referitoare la recrutari, incorporari, concentrari si mobilizari; 
-repartizeaza si pastreaza corespondenta rezolvata conform nomenclatorului artivistic. La sfarsitul fiecarui an corespondenta se preda la arhiva. 
-ofera sprijin de specialitate producatorilor agricoli pentru cultivarea terenurilor si cresterea animalelor; 
-acorda consultatii si indrumari tehnico-profesionale pentru orientarea tuturor categoriilor de producatori agricoli si privati si stabilirea structurii productiei vegetale si animale, potrivit cerintelor pietii, a sistemului de tractoare si masini agricole pentru fiecare lucrare si cultura , indeplinirea unor comenzi de stat si obtinerea unor avantaje economice de catre acestia , intocmeste prin consultarea si cu participarea producatorilor agricoli, a consiliului local si a unitatilor de cercetare de profil agricol, programul privind structura culturilor si a efectivelor de animale
-stabileste pe baza consultarilor cu producatori agricoli  private din zona, cantitatile de seminte, material saditor si animale de prasila, pesticide, ingrasaminte chimice si alte materii si materilale necesare acestora si sprijina actiunile de aprovizionare cu aceste produse
-tine evidenta cadastrului funciar al comunei Magurele; 
-verifică anexele privind reconstituirea în baza Legii nr. 18/1991 şi participă la întocmirea anexelor modificatoare cuprinzând modificări de suprafeţe prin vânzări – cumpărări până în anul 1990, modificări de nume autori şi moştenitori. 
-întocmeşte anexe supliment în baza legilor fondului funciar
-se deplasează în teren împreună cu membrii Comisiei Locale şi proprietarii de terenuri pentru identificarea amplasamentelor şi executarea măsurătorilor care stau la baza întocmirii planurilor parcelare;
-raportează şi calculează pe planurile cadastrale conform datelor din teren;
-parcelează terenurile în vederea punerilor în posesie a proprietarilor ce suprafeţele de teren reconstituite şi constituite, coform deciziilor luate de catre membrii Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar;
-înscrie în evidenţele cadastrale datele rezultate în urma parcelărilor şi altor operaţiuni effectuate în teren;
-completează procesele verbale de punere în posesie în vederea eliberării titlurilor de proprietate;
-înaintează către Comisia Judeţeană de Fond Funciar şi Oficiul Judeţean de Cadastru documentaţia necesară emiterii titlurilor de proprietate (anexe, procese verbale de punere în posesie, planuri cadastrale).
-măsurători în vederea aplicării legilor fondului finciar;
-raportarea măsurătorilor pe planurile cadastrale
-intocmirea documentaţiei pentru acordarea sprijinului financiar – subvenţii la vie, grâu etc. 
-întocmirea cererilor privind înscrierile în registrul fermelor
-urmareste permanent informarea si indrumarea producatorilor agricoli si societatilor agricole din comuna privind accesarea de fonduri externe nerambursabile si guvernamentale in domeniul agriculturii
-efectueaza delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, ampasamentului stabilit si intocmeste documente constatatoare prealabile punerii in posesie si eliberarii titlurilor de proprietate conform Legii nr. 18 /1991; 
-tine evidenta litigiilor si dosarelor pe care Primaria sau Consiliul Local le detine pe rol  si informeaza permanent primarul si secretarul despre stadiul si rezolvarea acestora ( litigii privind fondul funciar, actiuni in constatare, Legea nr.10/2001) si comunica in termen relatiile solicitate de catre Instantele de Judecata
 
 
 
ATRIBUTII CADASTRU:
 Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar.
 Potrivit Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr 7/1996, cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari.
 Functia tehnica a cadastrului general se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii,
categorii de folosinta si pe proprietari, precum si ale constructiilor.
 In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza destinatia, categoriile de folosinta a parcelelor, precum si elementele necesare stabilirii valorii economice a bunurilor imobile.
Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin publicitatea imobiliara.
  Activitatea de Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magurele realizeaza, prin sistemul de cadastru general, identificarea, inregistrarea si descrierea, in documentele cadastrale, a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri
cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice; asamblarea si integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate; identificarea si inregistrarea
tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de terenuri si de alte bunuri imobile, in vederea asigurarii publicitatii si opozabilitatii drepturilor acestora fata de terti; furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pt. stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor
Art.68.Compartimentul cadastru are urmatoarele atributii :
- deplasarea in teren pentru masuratori cadastrale, pentru identificarea suprafetelor de
teren, precum si a vecinatatilor acestora(masuratorile sa fie executate cat mai precis,
cu aparatul).
- transpune, pe hartile existente si in format digital sau pe suport magnetic, masuratorile efectuate in teren.
- realizeaza operatia de punere in posesie, avand grija sa fie respectate reglementarile legale in domeniu, intocmeste procesul verbal de punere in posesie, dupa ce, in prealabil a fost efectuata operatia de punere in posesie.
- acorda asistenta tehnica in cazul iesirilor de terenuri din asociatiile agricole, urmarind ca punerea in posesie sa nu se faca in afara perimetrului asociatiei.
- participa, impreuna cu reprezentantii altor birouri, servicii din cadrul institutiei, la identificarea , actualizarea si inventarierea suprafetelor de teren privind domeniul public si privat din administrarea institutiei.
- la cererea conducerii, identifica si delimiteaza, atat pe plan cadastral cat si in teren, suprafetele de teren solicitate de aceasta.
- desfasoara activitati de relatii cu publicul, in intervalul orar stabilit( primeste sesizarile si solicitarile cetatenilor, le solutioneaza si raspunde verbal, conform prevederilor legale in domeniu).
- aplica hotararile Consiliului Local in ceea ce priveste realizarea activitatilor compartimentului si legislatia in domeniu (desfasoara activitati impuse de Legea Cadastrului si publicitatii imobiliare, de Legea nr 18/1991 republicata, Legea nr 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr 247/2005) , dupa prelucrarea acestora cu personalul din cadrul compartimentului.
- identifica si masoara terenurile pentru care exista cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, precum si in cazul in care exista divergente intre vecini.
- intocmeste fisele tehnice pentru completarea titlurilor de proprietate.
- inmaneaza celor indreptatiti Titlurile de proprietate si ordinele Prefectului pentru terenurile cuvenite.
- tine evidenta titlurilor de proprietate emise in baza legilor fondului funciar.
- completeaza planurile cadastrale si registrul cadastral cu terenurile redobandite prin
sentinte judecatoresti, prin dispozitiile Primarului si prin titlurile de proprietate obtinute in baza legilor fondului funciar.
- intocmeste liste anexe cu persoanele indreptatite sa li se atribuie teren conform legilor fondului funciar, cu suprafetele propuse spre validare si documentatia de inaintare spre validare Comisiei Judetene.
- depune la Prefectura documentatia necesara pentru eliberarea titlului de proprietate
pentru suprafetele de terenuri validate.
- conduce si pastreaza registrele cadastrale, hartile cadastrale.
- inainteaza Comisiei Judetene contestatiile cu privire la modul de aplicare a legilor
fondului funciar.
- anunta seful ierarhic sau coordonatorul comisiei despre orice neconcordanta care apare intre actele prezentate si cele existente.
- ia masuri, in conditiile legii, pentru evidenta, apararea, conservarea si folosirea completa si rationala a terenurilor agricole apartinand producatorilor agricoli.
- elibereaza schite pentru acordarea de subventii agricole si pentru atestarea producatorilor agricoli care detin exploatatii agricole familiale, pe baza registrelor agricole, primeste, distribuie si raspunde de securitatea titlurilor de proprietate.
- participa la actiunea de delimitare a teritoriului administrativ al orasului si asigura conservarea punctelor de hotar materializate prin borne.
- face propuneri de parcelare a terenurilor in vederea construirii de locuinte.
- intocmeste documentatiile in vederea exproprierilor pentru cauza de utilitate publica;
- executa masuratori topografice si intocmeste planurile de situatie conform acestora.
- intocmeste documentatiile si tine evidenta acestora pentru schimburi de terenuri si transmiteri in folosinta de bunuri imobiliare aflate in patrimoniul comunei.
- participa la activitatea de stabilire si delimitare a intravilanului orasului, conform P.U.G. in colaborare cu Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
- solutioneaza cereri si reclamatii cu privire la domeniul public si privat al comunei si
intocmeste note de constatare cu situatia existenta in teren, pe care o inainteaza Secretarului si Primarului.
- asigura colaborarea dintre Primaria Magurele cu OJCGC Prahova si Judecatoria Ploiesti, sectia Carte Funciara.
- asigura evidenta, pastrarea , conservarea si arhivarea documentelor privind activitatea proprie.
- indosariaza si preda la arhiva actele din anii anteriori pe baza de proces-verbal.
 
 
 
 
4. Compartimentul Achizitii Publice
Compartimentul Achizitii Publice, se subordoneaza direct Administratorului Public al comunei Magurele.
ATRIBUTII :
-urmareste si verifica respectarea tuturor etapelor prevazute de lege,pentru promovarea investitiilor ;
-asigura si raspunde de atribuirea contractelor de achizitie publica;
-intocmeste registrul de evidenta pe scadente a contractelor din care rezulta datorii/creante; 
întocmeşte şi actualizează, pe baza informaţiilor transmise de către celelalte compartimente de specialitate, Programul anual al achiziţiilor publice, pe care-l supune spre aprobare primarului;
întocmeşte şi actualizează, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate, Regulamentul intern privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice, pe  care-l supune spre aprobare primarului;
întocmeşte pentru fiecare achiziţie publică dosarul propriu;
întocmeşte şi transmite anunţul de intenţie/invitaţia de participare, spre publicare în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice - S.E.A.P. - (www.e-licitatie.ro), la solicitarea compartimentului responsabil, conform Programului anual al achiziţiilor publice;
elaborează fişa de date a achiziţiei, ca parte a documentaţiei de atribuire, pe baza informaţiilor furnizate de compartimentul responsabil, conform Programului anual al achiziţiilor publice;
coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire sau a documentaţiei de concurs;
asigură accesul direct, nerestricţionat şi deplin la conţinutul documentaţiei de atribuire, prin publicarea acesteia în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice;
asigură toate condiţiile necesare pentru supravegherea exercitată de către Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (U.C.V.A.P.), în cazul procedurilor monitorizate de reprezentanţi ai acesteia;
elaborează nota justificativă cu privire la stabilirea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, în cazul în care procedura aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau restrânsă, pe baza propunerii formulate de compartimentul responsabil, conform Programului anual al achiziţiilor publice;
elaborează nota justificativă cu privire la stabilirea factorilor de evaluare şi a ponderii acestora, pe baza propunerilor motivate ale compartimentului responsabil, conform Programului anual al achiziţiilor publice;
elaborează şi transmite, atât către ofertanţi, cât şi spre publicare în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, răspunsul la clarificările cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire;
înştiinţează membrii comisiei de evaluare/juriului cu privire la data stabilită pentru deschiderea ofertelor şi cu privire la atribuţiile ce le revin în procesul de evaluare a ofertelor;
primeşte ofertele şi le înregistrează într-un registru special al ofertelor;
înaintează ofertele nedeschise, precum şi documentele aflate la dosarul achiziţiei, către secretarul comisiei de evaluare;
întocmeşte şi transmite comunicările cu privire la rezultatul aplicării procedurii/anunţul de atribuire, spre publicare în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, pe baza informaţiilor furnizate de comisia de evaluare/juriu;
întocmeşte documentele necesare în vederea restituirii garanţiilor de participare;
transmite către compartimentul responsabil pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, toate documentele necesare încheierii acestuia;
înştiinţează ofertanţii cu privire la introducerea, după caz, a unei/unor contestaţii,  anexând o copie a contestaţiei/contestaţiilor;
elaborează punctul de vedere cu privire la contestaţie şi îl transmite, atât contestatarului, cât şi Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.); în acest din urmă caz, punctul de vedere este însoţit de o copie, conformă cu originalul, a dosarului achiziţiei publice;
transmite în vederea publicării pe pagina de Internet a Primăriei Comunei Magurele (www.primarie@magurele-ph.ro), Programul anual al achiziţiilor publice, modificările la acesta, anunţurile de intenţie/invitaţiile de participare, precum şi anunţurile de atribuire;
transmite certificatul cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale, către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.), după eliberarea acestuia de către compartimentul responsabil, conform Programului anual al achiziţiilor publice;
întocmeşte, inclusiv pe baza informaţiilor furnizate de către celelalte compartimente, raportul privind contractele de achiziţii publice atribuite în anul anterior şi îl publică în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice;
este membru in comisiile de evaluare stabilite in vederea atribuirii contractelor de achizitii publice,
se ocupa cu obtinerea tuturor avizelor,acordurilor si autorizatiilor premergatoare inceperii unei investitii,precum si avizelor de alta natura,ce privesc achizitiile publice si realizarea investitiilor,
intocmeste memoriul de date privind starea terenului, a drumurilor, a retelelor, alte particularitati ale amplasamentului investitiei, in functie de fiecare obiectiv.
elaborează instructiunile pentru contractanti in vederea desfasurarii licitatiei,precum si modul de intocmire si prezentare a ofertei.
prezinta contractantului, in teren, amplasamentul investitiei, imprejurimile acesteia, in vederea obtinerii tuturor datelor pentru elaborarea unei oferte cat mai corecte;
urmareste realizarea proiectului investitiei,
se ocupa cu integrarea europeana, privind promovarea proiectelor in vederea obtinerii finantarilor externe pentru realizarea investitiilor de orice fel;
•I informeaza in termen util conducerea primariei asupra oportunitatilor de accesare de fonduri financiare nerambursabile 
mentine corespondenta cu toti factorii implicati in realizarea unei lucrari;
pastreaza secretul de serviciu in conditiile legii
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale.
 
5. Compartimentul Financiar Contabil, Salarizare
Compartimentul Financiar Contabil, Slalarizare, se subordoneaza direct Administratorului Public al Comunei Magurele.
 
ATRIBUTII FINANCIAR- CONTABIL:
- Fundamenteazã si întocmeste anual, la termenele prevãzute de lege, proiectul bugetului local al comunei Magurele, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare primarului, administratorului public si Consiliului local în vederea aprobãrii bugetului anual.
- Întocmeste contul anual de încheiere a exercitiului bugetar.
- Stabileste mãsurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, întrebuintare si executare a bugetului local.
- Verificã modul de încasare si cheltuire a sumelor din bugetul local si prezintã primarului , administratorului public si Consiliului local orice neregulã sau încãlcare constatatã, precum si mãsurile ce se impun.
- Urmãreste si rãspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare si informeazã lunar primarul si administratorul public.
- Realizeazã studiile necesare în vederea aprobãrii de cãtre Consiliul local a împrumuturilor ce trebuie obtinute pentru realizarea unor actiuni si lucrãri publice, urmãrind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora.
- Asigurã si rãspunde de respectarea legalitãtii privind întocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite.
- Asigurã pe baza documentatiei tehnico - economice prezentate, fondurile necesare pentru buna functionare a unitãtilor din domeniul învãtãmântului, sãnãtãtii, asistentei sociale, politiei comunitara,culturã, etc.
- Organizeazã, asigurã si rãspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar - preventiv.
- Urmăreşte respectarea normelor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata tuturor cheltuielilor efectuate;
- Asigurã inventarierea anualã sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si a valorilor bãnesti ce apartin comunei si administrarea corespunzãtoare a acestora. 
- Asigura evaluarea si reevaluarea bunurilor, conform legii;
- Colaboreazã cu celelalte  compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborãrii bugetului local, precum si pentru urmãrirea / verificarea încasãrii veniturilor provenite din chirii, redevente, locatii de gestiune, taxe, impozite.
- Asigura asistenta de specialitate pentru structurile Primariei comunei Magurele si pentru institutiile aflate in subordinea Consiliului local.
- Urmãreste si rãspunde de respectarea si aplicarea hotãrârilor Consiliului local, a dispozitiilor primarului si a celorlalte acte normative în domeniul economico - financiar.
- Rãspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotãrâri în domeniile de activitate ale compartimentului, în vederea promovãrii lor în Consiliul local.
- Asigurã evidenta contabilã a cheltuielilor bugetului local.
- Întocmeste, lunar, notele contabile aferente  cheltuielilor;
- Realizeazã înregistrarea în contabilitate a obligatiilor de platã, 
7. Întocmeste :
- propuneri de angajamente, ordonantãri, fise bugetare
- ordine platã, D.P.V.E., D.I.E.,N.I.R., dispozitii transfer, dispozitii platã / încasare cãtre casierie, statele de plata privind salariile
- ordine licitatie valutarã
- Intocmeste situatiile financiare si contul de executie pentru comuna Magurele si centralizat pentru toate unitãtile si serviciile subordonate. Asigurã întocmirea bugetului fondurilor externe nerambursabile si efectuarea operatiunilor de plãti, înregistrarea contabilã a programelor cu cofinantare externã.
- Intocmeste bugetul veniturilor si cheltuielilor extrabugetare, bugetul împrumuturilor interne, plãti aferente acestor bugete.
- Întocmirea, elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Magurele, precum si rectificãrile acestuia ori de câte ori este nevoie;
- Întocmirea bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, precum si rectificãrile acestuia ori de câte ori este nevoie;
- Întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate în afara bugetului local, precum si rectificãrile acestuia ori de câte ori este nevoie;
- Întocmirea bugetului creditelor interne, precum si rectificãrile acestuia, ori de câte ori este nevoie;
- Întocmirea contului de executie al bugetului local;
- Întocmirea contului de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local;
- Întocmirea contului de executie al veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local;
- Întocmirea contului de executie al creditelor interne;
- Întocmirea si fundamentarea cererii privind deschiderea de credite bugetare;
- Întocmirea zilnicã a fiselor bugetare ce contin plãtile efectuate la nivel de capitol,subcapitol, titlu, articol si alineat;
- Înscrierea în fisele bugetare, la finele lunii, a cheltuielilor corespunzãtoare fiecãrui capitol, subcapitol, titlu, articol si alineat conform notelor contabile întocmite ;
- Întocmirea zilnicã a ordinelor de platã si a dispozitiilor bugetare de repartizare/retragere a creditelor ;
- Analiza zilnicã a executiei de casã a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Magurele. Se tine permanent legãtura cu Trezoreria Valenii de Munte si Consiliul Judetean Prahova pentru sursele de venit alocate comunei Magurele;
- Întocmirea zilnicã a angajamentelor legale si înscrierea acestora în fise de angajament potrivit clasificatiei bugetare. Astfel se tine evidenta creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare si angajamentelor legale.
- Intocmirea trimestrialã si anualã a Dãrii de seamã contabile;
- Inchiderea exercitiului financiar;
- Urmăreşte înregistrarea în contabilitate a modificărilor intervenite în patrimoniul public;
- Asigură evidenţa tehnico-operativă a bunurilor de inventar şi a valorilor  materiale;
- Intocmeşte registrul cu numerele de inventar a mijloacelor fixe şi completează fişele de evidenţă a mijloacelor fixe;
- Intocmeste registrul inventar;
- Intocmeste registrul jurnal;
- Intocmeste registrul cartea mare;
- Rezolvarea permanentã a corespondentei specifice compartimentului;
- Întocmirea Anexelor nr. 2 si 3 privind împrumutul intern contractat de autoritatea administratiei locale si toate raportãrile aferente împrumuturilor;
- Întocmirea ordinelor de platã si a ordonantãrilor pentru obiectivele de investitii finantate din bugetul local, bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local, bugetul creditelor interne;
- Evidenta furnizorilor de investitii, indiferent de sursa de finantare;
- Evidenta garantiilor aferente furnizorilor urmãriti si conturile contabile corespondente;
- Completarea registrului datoriei publice locale si a registrului garantiilor locale; Determinarea gradului de îndatorare al comunei Magurele;
- Urmãreste si rãspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare.
- Urmãreste rezolvarea corespondentei în conformitate cu prevederile legale.
- Urmãreste si rãspunde de respectarea actelor normative în materie si de aplicarea hotãrârilor Consiliului Local.
- Urmãreste activitatea financiar - contabilã la unitãtile din subordinea Primãriei Magurele.
-  Verificã modul de cheltuire a sumelor din bugetul local si prezintã primarului si Consiliului local informãri privind executia bugetarã.
- Prezintã anual si ori de câte ori sunt solicitate datele necesare pentru evidentierea stãrii economice si sociale a comunei.
- Intocmeste lunar contul de executie al cheltuielilor bugetare si balanta de verificare.
- Asigurã întocmirea, circulatia si pãstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrãrilor în contabilitate.
- Asigurã plata drepturilor bãnesti cuvenite personalului din aparatul Consiliului local, al consilierilor etc.
- Asigurã diferite încasãri prin casierie.
- Incaseaza impozitele si taxele locale, precum si  alte venituri  ale bugetului local, stabilite de actele normative  si hotărâri ale consiliului local.
- Intocmeste si transmite situatiile statistice solicitate de organele în drept.
- Urmãreste rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Urmãreste si rãspunde de respectarea aplicãrii hotãrârilor Consiliului local si a celorlalte acte normative privind activitatea financiar - contabilã.
- Prezintã, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informãri privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata.
- Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovãrii lor în Consiliul local.
- intocmeste procedurile privind activitatea financiar contabila;
- raporteaza catre managementul institutiei situatia creantelor si a datoriilor catre furnizori;
- asigura schimbarea periodica a parolelor de acces si detectarea accesarilor neautorizate ale sistemului informatic financiar-contabil sub indrumarea reprezentantilor firmei care asigura service-ul  sistemelor informatice;
 
ATRIBUTII CFP
 
Organizeazã, asigurã si rãspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar - preventiv. Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viză, de personalul din cadrul compartimentului, desemnat în acest sens de către primar. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei.
 Fac obiectul controlului financiar preventiv propriu operaţiunile care vizează, în principal, următoarele:
- deschiderile, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;
- modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
- angajamentele bugetare şi angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect obligaţii de plată;
- ordonanţarea cheltuielilor;
- concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al Comunei Magurele;
- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al Comunei Magurele;
- ordinele privind deplasarea în străinătate a personalului;
- ordinele/dispoziţiile privind delegarea sau detaşarea în ţară  a personalului;
- dispoziţiile privind angajarea, avansarea, promovarea, numirea cu caracter temporar a personalului şi acordarea drepturilor salariale;
- deconturile privind cheltuielile materiale;
- dispoziţiile de încasare şi plată către casieria unităţii;
- alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice şi, după caz, prin dispoziţie a primarului.
Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind controlul financiar preventiv propriu sunt următoarele:
primeşte documentele care privesc operaţiunile asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv de la compartimentele de specialitate care iniţiază operaţiunea şi procedează la verificarea formală a acestora (parcurge lista de verificare specifică operaţiunii primită la viză), cu privire la: 
- completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora;
- existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate;
- existenţa actelor justificative specifice operaţiunii prezentate la viză.
restituie documentele, dacă este cazul, către compartimentul care a iniţiat operaţiunea, indicând în scris motivele restituirii, atunci când prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale nu este îndeplinit; 
înregistrează documentele prezentate la viza de control financiar preventiv, după efectuarea controlului formal,  în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; 
efectuează, prin parcurgerea listei de verificare, controlul de fond al operaţiunii din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament; 
acordă viza de control financiar preventiv propriu, prin semnătură şi aplicarea sigiliului personal care cuprinde următoarele informaţii: Comuna Magurele, menţiunea „vizat pentru C.F.P.”, numărul sigiliului, data acordării vizei; 
restituie compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură, documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit, în vederea continuării circuitului acestora, consemnând acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; 
întocmeşte, dacă este cazul, refuzul de viză, în scris şi motivat, conform prevederilor legale, atunci când se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit şi consemnează acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; 
aduce la cunoştinţa primarului refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative şi restituie celelalte documente, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea; 
informează, dacă este cazul, Curtea de Conturi şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere; 
formulează propuneri de perfecţionare/modificare a listelor de verificare, în funcţie de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiţii apărute şi le înaintează spre aprobare primarului, asigurând astfel o dezvoltare progresivă a acestora; 
întocmeşte operativ situaţiile cerute privind activitatea repartizată; 
urmăreşte permanent şi operativ concordanţa dintre fondurile bugetare şi plăţile efectuate;
urmăreşte operaţiunile de plăţi până la finalizare şi răspunde de efectuarea acestora în termen; 
răspunde, potrivit legii, în raport de propria culpă, pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv propriu; 
întocmeşte rapoartele trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situaţia statistică a operaţiunilor supuse controlului preventiv şi sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, conform legii; 
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale. 
 
ATRIBUTII PRIVIND IMPLEMENTAREA SCIM conform O.S.G.G. nr. 400/2015 - membru al Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii Sistemului de Control Intern Managerial al Comunei Magurele  si membru al  Echipei de gestionare a riscurilor.
 
 
ATRIBUTII SALARIZARE
- Asigura intocmirea corecta si la timp a statelor de plata si stabilirea retinerilor si a viramentelor salariale conform  legislatiei in vigoare 
- asigura intocmirea ,circulatia,pastrarea documentelor justificative care stau la baza intocmirii salariilor
-asigura intocmirea ordinelor de plata aferente operatiunilor salariale
-intocmeste propunerile de angajarea cheltuielilor de personal si ordonantarea la plata conform prevederilor OMF nr.1792/2002 ;
- Intocmeste si depune la autoritatile locale  declaratiile privind retinerea si virarea sumelor reprezentand contributia de  asigurari sociale de stat,asigurari sociale de sanatate,asigurari de somaj si orice alte declaratii referitoare la drepturi salariale
- Raspunde de aplicarea corecta a legislatiei de salarizare si de pastrarea confidentialitatii acestora
- Asigura intocmirea fiselor fiscale ,depunerea lor in termenul legal la autoritatea locala fiscala
- Elaboreaza notele justificative privind necesarul de  fonduri pentru cheltuieli de personal  la intocmirea bugetului si a proiectului de buget
- Asigura evidenta consumului de carburant pentru  mijloacele auto din dotarea primariei,intocmeste fisa activitatii zilnice pe baza foilor de parcurs 
- Intocmeste rapoarte statistice referitoare la salarii si la consumul de materiale
- Asigura conditiile legale privind constituirea garantiilor materiale ale gestionarilor si retinerea ratelor 
- primeşte şi verifică extrasele de cont ale băncilor cu documentele însoţitoare privind mişcarea corectă şi exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoţitoare,referitoare la salarii;
- intocmeste situatii lunare,trimestriale,semestriale privind monitorizarea numarului de personal si a fondului de salarii
 
 
6. Compartimentul Taxe si Impozite,Casierie
 
Compartimentul Taxe si Impozite,Casierie se subordoneaza direct Administratorului Public al Comunei Magurele.
1) Compartimentul taxe si impozite,casierie asigura incasarea si plata cat si  administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului local, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, ale Codului fiscal, precum şi ale altor reglementări date în aplicarea acestora.
(2) La nivelul Comunei Magurele, compartimentul  taxe si impozite,casierie este „organul fiscal” care reprezintă unitatea administrativ-teritorială în raporturile juridice fiscale privind administrarea  impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului local.
(3)Tine evidenta contabilã a încasãrii veniturilor, a debitelor provenind din neîncasarea la termen a acestora, a suprasolvirilor, a bonificatiei;
 
ATRIBUTII IMPOZITE SI TAXE
organizează, coordonează şi controlează activitatea de constatare, stabilire, încasare, urmărire şi executare silită a impozitelor şi taxelor datorate de persoanele fizice si juridice, conform legislaţiei fiscale în vigoare, urmărind aplicarea unitară a acesteia;
întocmeşte documentaţia necesară şi propune spre aprobare consiliului local, impozitele şi taxele locale pentru Comuna Magurele, conform zonării aprobate şi legislaţiei în vigoare;
întocmeşte documentaţia necesară şi propune spre aprobare consiliului local partea de venituri a bugetului local, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin lege;
urmăreşte încasarea veniturilor stabilite şi constatate pe parcursul anului bugetar, propunând rectificarea bugetului local atunci când este cazul, în condiţiile legii;
ţine evidenţa contabila analitică şi sintetică a impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice;
•           intocmeste situatia de inchidere de luna si trimestru pe surse de venit;
•           efectueaza  inventarierea masei impozabile
asigură evidenţa nominală (pe plătitori) şi evidenţa centralizată (pe feluri de venituri) a debitelor şi încasărilor din impozite taxe şi alte venituri la bugetul local atât de la persoane fizice cât şi persoane juridice. 
tine si completeaza registrul rol unic sau evidenta nominala in care se deschid pozitii de rol pentru fiecare persoana fizica sau juridica si in care se opereaza debitele restante, lista de suprasolviri, debitele curente,majorarile de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor, precum si platile efectuate de contribuabili fie prin chitanta tip stat, eliberata de agentul incasator sau prin ordin de plata; 
intocmeste registrul pentru evidenta separata a insolvabilitatilor; 
intocmeste registrul partizi-venituri sau evidenta centralizata in care sunt inscrise veniturile pe surse conform clasificatiei bugetare; 
•        calculeaza matricola: impozit cladiri, impozit teren si taxe mijloace transport conform hotararii Consiliului Local Magurele, atat la persoane fizice cat si la persoanele juridice si emite borderourile de debite;
urmăreşte respectarea termenelor legale de depunere a declaraţiilor de impunere de către contribuabilii persoane fizice si juridice, luând măsuri de sancţionare a acestora în cazul nedeclarării în termen a bunurilor supuse impozitării;
verifică modul de completare a declaraţiilor de impunere de către contribuabilii persoane fizice si juridice, urmărind respectarea datelor din actele de proprietate, existenţa tuturor documentelor, certificate pentru conformitate cu originalul şi a informaţiilor necesare determinării corecte a impozitelor şi taxelor locale (contracte de vânzare-cumpărare, extrase C.F., schiţe sau planuri, cărţi de identitate, autorizaţii de construire, procese - verbale de recepţie sau procese - verbale de recepţie parţială în cazul expirării autorizaţiei de construire şi nefinalizării construcţiei, data finalizării construcţiilor declarate de contribuabil etc.); 
gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană fizica si juridică, grupate într-un dosar fiscal unic şi asigură prelucrarea, în baza de date, a informaţiilor din dosarele fiscale; 
efectuează verificări periodice a contribuabililor persoane fizice si juridice, aflaţi în evidenţă, asupra realităţii şi corectitudinii declaraţiilor de impunere şi a modificărilor survenite, operând, după caz, diferenţele constatate, înştiinţând contribuabilul şi luând măsuri pentru încasarea sumelor calculate; 
identifică periodic, prin verificări pe teren, bunurile supuse impozitării şi nedeclarate, întocmind note de constatare şi luând măsurile ce se impun; 
aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, contribuabililor persoane fizice si juridice, care nu respectă legislaţia în domeniul impozitelor şi taxelor locale, luând măsuri pentru remedierea  deficienţelor constatate; 
întocmeşte borderourile de debite şi scăderi, în baza documentelor înaintate de alte instituţii, a declaraţiilor şi cererilor depuse de contribuabilii persoane fizice si juridice, după vizarea acestora de către Compartimentul agricol, cadastru şi urmăreşte operarea lor în evidenţele analitice şi sintetice; 
întocmeşte lista de rămăşite şi suprasolviri pe feluri de impozite şi taxe şi pe fiecare contribuabil persoană fizica si juridică; 
eliberează certificate fiscale în baza cererilor adresate de către contribuabilii persoane fizice si juridice; 
propune spre aprobare, consiliului local, procedurile de acordare a facilităţilor fiscale/înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale şi a accesoriilor aferente, în ce priveşte contribuabilii persoane fizice si  juridice; 
analizează cererile depuse de către contribuabilii persoane fizice si juridice privind acordarea de eşalonări, amânări, reduceri, scutiri, compensări sau restituiri de impozite şi taxe şi accesorii aferente, întocmeşte şi verifică documentaţia necesară în vederea supunerii spre aprobare/respingere a cererii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi, după caz, în baza procedurilor aprobate de către consiliul local; 
analizează şi soluţionează în termen, conform prevederilor legale, contestaţiile formulate de către contribuabilii persoane fizice si juridice cu privire la impozitele şi taxele locale; 
solicită instanţelor judecătoreşti competente începerea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment pentru creanţele bugetare datorate de persoanele juridice; 
întocmeşte, verifică şi avizează documentaţia privind starea de insolvabilitate a contribuabililor persoane juridice, în situaţiile prevăzute de lege; 
organizează şi exercită activitatea de executare silită, conform legislaţiei în vigoare, pentru încasarea creanţelor bugetare, precum şi a accesoriilor aferente, datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice, sens în care desfăşoară următoarele operaţiuni: 
- evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire;
- pe baza datelor obţinute analizează şi hotărăşte măsurile de executare silită în aşa fel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate cat mai avantajoase;
- întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare silită (înştiinţări de plată, somaţii, titluri executorii etc.);
- înfiinţează popriri pe veniturile realizate de debitori şi urmăreşte ducerea la îndeplinire de către terţul poprit a obligaţiilor ce-i revin;
- asigură şi organizează, atunci când este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate;
- solicită evaluarea bunurilor sechestrate şi organizează, în condiţiile legii, valorificarea acestora;
- colaborează cu alte organe abilitate, precum şi cu instituţiile bancare în vederea realizării creanţelor bugetare prin executare silită sau prin alte modalităţi;
- asigură confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;
- urmăreşte eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită; 
centralizează date statistice privind activitatea compartimentului pe baza cărora întocmeşte şi transmite informări şi raportări periodice la termene stabilite de conducere şi ori de câte ori sunt solicitate; 
participă la expertizele la care instituţia este convocată, cu privire la aspectele ce intră în competenţa compartimentului, analizează conţinutul rapoartelor de expertiză şi emite puncte de vedere referitor la conţinutul acestora;
•       atributii privind implementarea SCIM conform O.S.G.G. nr. 400/2015 - membru al  Echipei de gestionare a riscurilor.
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale.
 
ATRIBUTII CASIERIE
-incaseaza impozitele si taxele locale, precum si  alte venituri  ale bugetului local, stabilite de actele normative  si hotărâri ale consiliului local. 
-depune zilnic la trezorerie sumele incasate pe tipuri de venituri potrivit clasificatiei bugetare ;
-asigura încasarea taxelor speciale aprobate prin hotărâri ale consiliului local si efetueaza plati, daca este cazul în limita încasărilor realizate ;
-asigură respectarea normelor si instrucţiunilor specifice privind operaţiunile de casa 
-efectueaza la termen varsamintele realizate din incasari (urmarindu-se  permanent a  nu se dapasi plafonul legal de bani in casa);
-asigura ridicarea de numerar din trezorerie si efectuarea de plati pentu operatiunile dispuse de compartimentul contabilitate ;
-asigură conducerea evidenţei zilnice a registrului de casă şi depunerea documentelor justificative, în vederea verificării şi înregistrării în evidenţele contabile, în acest scop încasează sumele datorate bugetului local provenite din impozite si taxe locale, taxe de participare la licitaţii, taxe de urbanism, taxe autorizare, etc. şi asigură predarea acestora la trezorerie;
- se deplaseaza in teren, la debitorii  persoane fizice si juridice, pentru incasarea impozitelor si taxelor locale;
- realizeaza evidenta si gestionarea materialelor  si a furniturilor de birou prin intocmirea notei de receptie,a fisei de magazie si respectiv a bonului de consum, a obiectelor de inventar prin intocmirea notei de receptie, a fisei de magazie, a mijloacelor fixe pe baza datelor furnizate de contabilitatea institutiei
 
- Compartimentul Impozite si Taxe,Casierie, exercitã si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotãrâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.
 
 
7. Compartimentul Urbanism si Amenajarea teritoriului
Compartimentul Urbanism si Amenajarea teritoriului se subordoneaza direct Secretarului comunei Magurele si gestionează procesul de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, prin:
a) verificarea operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse şi restituirea, după caz, a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);
b) analizarea documentelor depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism, precum şi stabilirea cerinţelor şi condiţiilor urbanistice necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice - D.T.-  pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
c) analizarea documentaţiei depuse pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vederea constatării îndeplinirii prin documentaţia tehnică - D.T. - a tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, a condiţiilor cuprinse în avizele, acordurile, punctul de vedere şi, după caz, actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competentă, obţinute de solicitant;
d) redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
 Compartimentul gestionează, deopotrivă, activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism printr-un ansamblu de activităţi complexe de interes general, ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată a comunei, la protecţia patrimoniului natural şi construit, precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localitate.
 
ATRIBUTII : 
 a) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind emiterea certificatelor de urbanism:
dă relaţii cu privire la conţinutul documentelor ce trebuie prezentate şi calculează taxele de urbanism, în vederea emiterii certificatului de urbanism; 
verifică conţinutul documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism ; 
verifică conformitatea amplasamentului în teren, cu conţinutul documentelor depuse, iar în unele cazuri, verifică exactitatea situaţiilor din documentaţii; 
determină reglementările din documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), respectiv directivele cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism; 
analizează compatibilitatea scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate; 
formulează condiţiile şi restricţiile specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei; 
stabileşte, în conformitate cu prevederile legale, avizele, acordurile, precum şi unele eventuale studii şi studiile de specialitate necesare autorizării, care trebuie obţinute prin grija solicitantului; 
verifică existenţa documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism; 
redactează certificatul de urbanism, în baza cererii şi a documentaţiei complete depuse, în deplină concordanţă cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi cu situaţia reală din teren la data solicitării, făcând, în cazul realizării unor lucrări de construcţii, specificările necesare privind: 
- regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului;
- încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentaţiilor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului aprobate;
- nominalizarea avizelor, acordurilor, punctului de vedere şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care trebuie să însoţească documentaţia tehnică - D.T.;
- necesitatea întocmirii, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. – numai în baza avizului prealabil de oportunitate întocmit şi aprobat în condiţiile legii – sau P.U.D., care să justifice soluţia urbanistică propusă, sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, în conformitate cu prevederile legale, cu indicarea elementelor tematice care urmează a fi rezolvate prin acestea.
prezintă spre semnare certificatul de urbanism, Secretarului şi Primarului, în vederea emiterii; 
eliberează solicitantului certificatul de urbanism, direct sau prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termenul prevăzut de lege; 
ţine registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii; în registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, numele, codul numeric personal şi adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată şi termenul de valabilitate a certificatului de urbanism; 
asigură publicitatea certificatelor de urbanism; în acest scop, lista certificatelor de urbanism se afişează lunar la sediul instituţiei/se publică pe pagina de Internet a Primăriei Comunei Magurele  şi cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei, a numărului cadastral şi de carte funciară, a numelui şi prenumelui solicitantului, precum şi a scopului pentru care a fost eliberat actul; 
îndeplineşte şi alte atribuţii specifice. 
 
b) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare:
verifică conţinutul documentaţiei depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării; 
examinează documentaţia tehnică depusă - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.+ D.T.O.E.) sau de desfiinţare (D.T.A.D.+D.T.O.E.), după caz -    inclusiv datele înscrise în anexa la cerere, verificând modul în care sunt respectate: 
- datele şi condiţiile cerute prin certificatul de urbanism;
- reglementările legale cu privire la întocmirea şi conţinutul proiectului supus autorizării;
- prevederile cu privire la competenţele proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor, conform legii;
- prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi potrivit Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcţii;
- introducerea condiţiilor din avizele, acordurile, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia, favorabile, obţinute în condiţiile legii, precum şi, după caz, din studiile cerute prin certificatul de urbanism;
- prevederile P.U.G., P.U.Z. şi P.U.D. aprobate prin hotărâri ale consiliului local.
dacă constată faptul că documentaţia prezentată este incompletă ori nerelevantă, o returnează solicitantului în termenul prevăzut de lege, însoţită de un răspuns scris cu menţionarea datelor şi elementelor necesare pentru completare; 
vizează “spre neschimbare” documentaţiile martor care stau la baza emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi arhivează un exemplar al acestora; 
calculează cuantumul taxelor pentru autorizaţia de construire/desfiinţare şi timbrul arhitectural; 
redactează autorizaţia de construire/desfiinţare, în conformitate cu documentaţia prezentată şi impune, dacă este cazul, în cuprinsul autorizaţiei anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale şi locale, privind: 
- condiţiile de utilizare a domeniului public;
- măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate;
- măsurile de protecţie sanitară şi socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri;
- măsurile de securitate la incendiu.
prezintă spre semnare autorizaţia de construire/desfiinţare, Secretarului şi Primarului, în vederea emiterii; 
eliberează solicitantului autorizaţia de construire/desfiinţare, direct sau prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termenul prevăzut de lege; 
ţine registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii; în registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, numele şi prenumele solicitantului, codul numeric personal şi adresa, titlul de proprietate asupra imobilului, lucrările autorizate, valoarea lucrărilor autorizate, durata de execuţie şi termenul de valabilitate a autorizaţiei. 
asigură publicitatea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, împreună cu anexele acestora şi, după caz, actele de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; în acest scop, pune la dispoziţia publicului, prin afişare la sediul instituţiei sau prin publicare pe pagina de Internet a Primăriei Comunei Magurele (www.primarialugoj.ro), listele la zi ale actelor de autoritate emise, în vederea solicitării şi obţinerii  informaţiilor necesare; 
îndeplineşte şi alte atribuţii specifice. 
 
c) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind urbanismul şi amenajarea teritoriului, în general:
transpune la nivel local strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil spaţial şi urmăreşte aplicarea acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate; 
exercită şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind elaborarea şi actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Magurele şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, sens în care desfăşoară următoarele activităţi: 
- se îngrijeşte, în colaborare cu Compartimentul Financiar, de  asigurarea finanţării din bugetul local a elaborării şi/sau actualizării planului urbanistic general şi a regulamentului local de urbanism, precum şi din bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform legii;
- colaborează cu Consiliul Judeţean Prahova, în vederea centralizării de către acesta a solicitărilor primite de la consiliile locale şi transmiterii către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în termenul prevăzut de lege, a listei cuprinzând planurile urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism care urmează să fie elaborate sau actualizate şi valoarea totală a cheltuielilor, precum şi pentru a beneficia de coordonare tehnică privind elaborarea acestora;
- încheie, în limita plafoanelor aprobate, contractele de elaborare şi/sau actualizare a planului urbanistic general şi a regulamentului local de urbanism cu operatori economici care au personal de specialitate atestat de Registrul Urbaniştilor din România;
- recepţionează planul urbanistic general şi regulamentul local de urbanism şi le înaintează în vederea exercitării controlului şi avizării lor de către instituţiile şi organismele abilitate prevăzute de lege; 
- înaintează spre aprobare consiliului local planul urbanistic general şi regulamentul local de urbanism aferent şi, după aprobare, urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor acestora; 
- asigură publicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în planul urbanistic general şi regulamentul local de urbanism aferent şi, la cerere, le pune gratuit la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale interesate şi a autorităţilor administraţiei publice judeţene responsabile cu urbanismul, pentru organizarea unor baze de date specifice la nivel naţional şi judeţean, precum şi pentru realizarea unor proiecte în colaborare cu alte instituţii sau autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
exercită şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind elaborarea, în situaţii deosebite, a planurilor de urbanism zonale sau de detaliu, sens în care desfăşoară următoarele activităţi: 
- propune zonele pentru care trebuie întocmite planurile urbanistice de tip P.U.Z. sau P.U.D., necesare gestionării în condiţii optime a teritoriului administrativ al Comunei Magurele;
- solicită, prin certificatul de urbanism emis, elaborarea planurilor urbanistice de tip P.U.Z. sau P.U.D., în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, conform legii;
- întocmeşte şi eliberează, potrivit legii, avizul prealabil de oportunitate ce stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale;
- înaintează planurile urbanistice în vederea exercitării controlului şi avizării lor de către instituţiile şi organismele abilitate prevăzute de lege;
- înaintează spre aprobare consiliului local planurile urbanistice zonale şi de detaliu, urmând ca, după aprobare, prevederile acestora să fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J., conform legii.
propune spre aprobarea consiliului local studii de amenajare a teritoriului, urmărind ulterior aplicarea acestora; 
urmăreşte, în limitele sale de competenţă, respectarea legislaţiei privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru: 
- lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora;
- lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii - , la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;
- împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
- lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;
- lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură etc.;
- lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu;
- organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;
- cimitire - noi şi extinderi.
asigură respectarea condiţiilor din avize şi acorduri; 
participă la recepţia construcţiilor autorizate conform legii, în vederea stabilirii valorii impozabile şi regularizează taxele de autorizare; 
emite adeverinţe privind confirmarea finalizării construcţiilor executate în conformitate cu autorizaţia de construire, în vederea intabulării imobilului, precum şi alte adeverinţe şi confirmări specifice, în condiţiile legii; 
întocmeşte propuneri pentru conservarea, repararea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a construcţiilor cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, a zonelor construite protejate, a zonele de protecţie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, a ansamblurilor de arhitectură şi a siturilor arheologice; 
întocmeşte propuneri pentru atribuirea sau schimbarea denumirilor de străzi, elaborează documentaţia aferentă şi parcurge etapele prevăzute de lege în vederea obţinerii avizului necesar şi aprobării de către consiliul local; 
eliberează adrese de nomenclator stradal; 
întocmeşte şi eliberează, în condiţiile legii, avizul prealabil  privind amplasarea obiectelor de mobilier urban; 
întocmeşte şi eliberează, în condiţiile legii, la solicitarea Consiliului Judeţean, avizul primarului (în care vor fi menţionate elementele caracteristice ale regimului juridic, economic şi tehnic ale imobilului - teren şi/sau construcţii -, rezultate din documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate, precum şi din hotărârile consiliului local) pentru lucrările care se execută în extravilanul localităţii  şi pentru investiţiile care se aprobă de către Guvern, cu excepţia lucrărilor de foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări; 
analizează şi întocmeşte autorizaţii de racorduri  de orice fel; 
urmăreşte respectarea legislaţiei privind atribuirea terenurilor care aparţin domeniului public sau privat al Comunei Magurele (cu excepţia terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţe cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995 şi a terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului utilizate pentru activităţi comerciale şi de prestări servicii), sens în care desfăşoară următoarele activităţi: 
- înaintează şi supune spre aprobare consiliului local documentaţia privind atribuirea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al Comunei Magurele, în condiţiile legii;
- întocmeşte contractele privind atribuirea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al Comunei Magurele , în condiţiile legii, precum şi actele adiţionale la aceste contracte, cu excepţia actelor adiţionale privind modificări de preţuri şi tarife;
- întocmeşte şi actualizează, după caz, în condiţiile legii, regulamente specifice privind închirierea, concesionarea şi vânzarea terenurilor, le înaintează spre aprobare consiliului local şi urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor acestora.
urmăreşte respectarea legislaţiei privind activitatea de reclamă şi publicitate, sens în care desfăşoară următoarele activităţi: 
- întocmeşte şi actualizează Regulamentul privind publicitatea stradală în Comuna Magurele, împreună cu anexele aferente şi le înaintează spre aprobare consiliului local;
- se îngrijeşte, după aprobarea regulamentului, de aplicarea şi respectarea prevederilor acestuia, sens în care eliberează certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire sau, după caz, acordul pentru publicitate temporară, organizează licitaţia publică privind închirierea terenurilor pentru desfăşurarea activităţii de publicitate stradală, pune în aplicare metodologia privind atribuirea spre folosinţă, solicitanţilor, a sistemelor publicitare ce aparţin domeniului public sau privat al Comunei Magurele, întocmeşte contractele de închiriere aferente şi actele adiţionale, constată contravenţiile în domeniu şi aplică sancţiunile contravenţionale în baza împuternicirii date prin dispoziţie de către primar etc.;
inventariază sistemele publicitare de pe raza Comunei Magurele .
asigură formarea băncii de date, prin crearea unor evidenţe privind cadastrul localităţii (date referitoare la tipul de proprietate asupra imobilelor) şi  intravilanul localităţii (date referitoare la denumiri de străzi, numere poştale pe străzi, monumente istorice, construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, zone construite protejate, zone de protecţie a monumentelor istorice, ansambluri de arhitectură, situri arheologice, artă, cultură, reţele utilitare de apă, canalizare, energie electrică şi termică, gaz, telefon, documentaţiile de urbanism aprobate, dezmembrări, unificări, parcelări, concesionări terenuri etc.); 
întocmeşte situaţii statistice lunare, trimestriale şi anuale privind eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, precum şi recepţionarea locuinţelor şi a valorii lor; 
asigură informarea publicului şi dă relaţii cu privire la problemele legate de dezvoltarea urbanistică a localităţii; 
asigură secretariatul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, conform legii; 
verifică, din punct de vedere al reglementărilor urbanistice, la solicitarea Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -  22 decembrie 1989 şi a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, planurile depuse pentru  retrocedarea imobilelor şi conformitatea amplasamentului în teren; 
participă la expertizele la care instituţia este convocată, cu privire la aspectele ce intră în competenţa compartimentului, analizează conţinutul rapoartelor de expertiză şi emite puncte de vedere referitor la conţinutul acestora; 
elaborează şi înaintează Compartimentului şi achiziţii publice propunerile pentru Programul anual al achiziţiilor publice, privind achiziţiile din domeniul propriu de activitate; 
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale.
 
 
 
8. Compartimentul Administrativ, Arhiva , Registratura si Relatii cu publicul
Compartimentul  Administrativ se subordoneaza direct Viceprimarului si Secretarului C omunei Magurele. 
Este format din personal contractual ( 1 post guard, 2 posturi sofer,  1 post referent I registratura/arhiva, 5 posturi  paznic)
 
 ATRIBUŢII, COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI PRIVIND ARHIVA (crearea, păstrarea şi folosirea documentelor arhivate):
iniţiază şi întocmeşte, pe baza propunerilor compartimentelor creatoare de documente, Nomenclatorul Arhivistic al instituţiei şi asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării Nomenclatorului; 
urmăreşte modul de aplicare al Nomenclatorului la constituirea dosarelor, face modificări când apar noi creatori de documente şi anunţă în termen de 30 zile la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale despre înfiinţarea, reorganizarea sau orice alte modificări survenite în activitatea instituţiei, cu implicaţii asupra compartimentului arhivă; 
verifică şi preia de la compartimente, pe bază de liste de inventar şi procese-verbale, dosarele constituite în baza Nomenclatorului, iar în cazul constatării unor neconcordanţe, acestea se aduc la cunoştinţa compartimentelor pentru soluţionare; supraveghează şi îndrumă modul de constituire al dosarelor în vederea predării acestora la arhivă; 
întocmeşte inventarul pentru documentele fără evidenţă aflate în depozitul de arhivă; 
ţine evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de intrări-ieşiri pentru fiecare spaţiu de arhivă în parte, operând în baza listelor de inventar toate intrările de documente; 
convoacă Comisia de selecţionare a documentelor în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care în principiu pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; 
întocmeşte formele prevăzute de lege, în vederea selecţionării documentelor, pentru confirmarea lucrării de către Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale; 
asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare şi operează în registrele de intrări-ieşiri scăderea tuturor documentelor selecţionate; 
la solicitarea compartimentelor din cadrul instituţiei sau a altor solicitanţi, cercetează documentele din depozit şi eliberează copii şi certificate în vederea dobândirii unor drepturi în conformitate cu legile în vigoare; 
întocmeşte răspunsuri la cererile persoanelor interesate privind vechimea în muncă a angajaţilor instituţiilor, a căror evidenţă se află spre păstrare în arhiva primăriei precum şi pentru foştii membri ai C.A.P.-urilor de pe raza Comunei Magurele; 
pune la dispoziţie pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor în  registrele de depozit, urmărind la restituire integritatea dosarelor şi reintegrarea lor la fondul arhivistic; 
organizează depozitul de arhivă şi sistematizează documentele după criterii stabilite în prealabil, pe fonduri arhivistice structurate cronologic şi pe termene de păstrare; 
menţine ordinea şi curăţenia în depozitul de arhivă şi asigură păstrarea documentelor în arhivă în condiţii optime pentru a evita degradarea acestora; informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei şi a mijloacelor PSI. 
pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind  situaţia arhivei; 
îndeplineşte şi alte sarcini repartizate în conformitate cu prevederile legale. 
 
ATRIBUTII REGISTRATURA-RELATII CU PUBLICUL
a) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind activitatea de soluţionare a petiţiilor:
primeşte petiţiile cetăţenilor/organizaţiilor legal constituite (cereri, reclamaţii, sesizări, propuneri, sugestii etc.); 
verifică actele primite: identifică petiţionarul, conţinutul documentului, existenţa tuturor pieselor din dosar şi a semnăturilor necesare; 
•        preia, inregistreaza si comunica de urgenta secretarului si primarului comunei Magurele notele telefonice
înregistrează actele primite in registrul de intrare – iesire corespondenta; 
eliberează petiţionarului un bon care conţine: denumirea, adresa şi portalul instituţiei, numărul de înregistrare al actului, data, numele, prenumele şi adresa petentului, cuprinsul actului, numărul de file, termenul de soluţionare şi o va preda pe baza de semnătura funcţionarului care va urmarii solutionarea ; 
informează referitor la stadiul unei lucrări şi solicită lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate; 
ordonează documentele înregistrate, în funcţie de obiectul lor,  în mapa de corespondenţă şi se îngrijeşte de repartizarea fiecărui document către compartimentele de specialitate, conform rezoluţiei date, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor regulamentare privind circuitul documentelor, sens în care efectuează următoarele operaţii: 
- distribuie şi trimite toate documentele, conform repartizării, spre compartimentele de specialitate;
- înscrie in registrul de intrare – iesire numele si prenumele persoanelor care primesc sau emit documente si urmareste sa precizeze elementele de baza referitoare la obiectul si continutul  documentului respectiv  ;
- predă documentele către  compartimentele de specialitate pe baza de  semnatura in registrul de intrare - iesire;
transmite petiţiile greşit îndreptate, către autorităţile sau instituţiile publice care au în atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, înştiinţând şi petiţionarul despre acest fapt, în condiţiile legii; 
urmăreşte activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de expediere a răspunsurilor; 
solicită luarea de măsuri din partea compartimentelor de specialitate în vederea redactării în termen a răspunsului la petiţii; 
întocmeşte, semestrial, raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, conform legii. 
 
 
 
b) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind liberul acces la informaţiile de interes public:
furnizează, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate, la cererea scrisă sau verbală a persoanelor interesate, informaţiile de interes public care sunt de competenţa Primăriei Comunei Magurele şi a unităţilor cu sau fără personalitate juridică, subordonate autorităţilor administraţiei publice locale; 
se îngrijeşte şi se asigură ca răspunsurile către solicitanţi, împreună cu informaţia de interes public sau cu motivaţia întârzierii ori a respingerii solicitării, să fie comunicate în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege şi pe suportul solicitat; 
transmite solicitările care nu se încadrează în competenţele instituţiei, către autorităţile sau instituţiile publice competente, înştiinţând şi solicitantul despre acest fapt, în condiţiile legii; 
comunică, din oficiu, informaţiile de interes public prevăzute expres de lege şi întocmeşte/actualizează anual, în colaborare cu celelalte compartimente, un buletin informativ, privind: 
- actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
- structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
- numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
- coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
- sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
- programele şi strategiile proprii;
- lista cuprinzând documentele de interes public;
- lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
- modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
se îngrijeşte şi se asigură ca prezentarea informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu este accesibilă publicului, fie prin afişare la sediul instituţiei, fie prin publicare pe portalul instituţiei  ori în ziarul local, după caz; 
pune la dispoziţia persoanelor interesate formularele-tip prevăzute de lege, pentru a facilita redactarea solicitării sau a reclamaţiei administrative; 
convoacă, dacă este cazul, comisia de analiză a reclamaţiilor administrative vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001; 
ţine evidenţa cererilor şi a răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public,    într-un registru special, întocmit conform legii; 
se îngrijeşte de publicarea, în condiţiile legii, cel puţin anual, a raportului periodic de activitate al autorităţii publice; 
întocmeşte şi face public, anual, raportul privind accesul la informaţiile de interes public, care cuprinde elementele prevăzute de lege. 
 
c) atribuţii, competenţe şi responsabilităţi privind programul de audienţe al Primarului Comunei Magurele:
întocmeşte programul de audienţe al Primarului Comunei Magurele: înscrie, de regulă săptămânal, persoanele care solicită să fie primite în audienţă, întocmind un tabel care cuprinde numele şi prenumele persoanei, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, numărul de telefon şi problema ridicată; 
solicită, în funcţie de problemele ridicate, informaţii din partea compartimentelor de specialitate şi le prezintă, la cerere, primarului; 
întocmeşte „notele de audienţe” pe care le comunică compartimentelor de specialitate, pe bază de semnătură; 
urmăreşte comunicarea în termen, de către compartimentele de specialitate, a răspunsurilor la audienţe; 
consemnează, în registrul de audienţe, problemele ridicate şi soluţiile adoptate în cadrul audienţelor; 
raportează stadiul soluţionării audienţelor, trimestrial, după diferite criterii: persoană responsabilă, probleme rezolvate/nerezolvate, probleme abordate etc. 
 
d) alte atribuţii, competenţe şi responsabilităţi specifice:
colaborează cu toate compartimentele de specialitate în vederea obţinerii de informaţii utile privind activitatea acestora;
colaborează cu toate compartimentele de specialitate în vederea stabilirii metodologiei eficiente de lucru;
furnizează informaţii, solicitanţilor, cu privire la serviciile oferite de  primărie – prezintă informaţii referitoare la compartimentele de specialitate şi activitatea acestora;
furnizează  informaţii, solicitanţilor, asupra actelor ce se cer a fi depuse în vederea eliberării de adeverinţe, autorizaţii, certificate  etc.;
întocmeşte modele simplificate de cereri - tip şi „fluturaşi” privind actele necesar a fi depuse şi le înmânează solicitanţilor;
furnizează informaţii, solicitanţilor, cu privire la modul de completare a cererilor şi documentaţiilor necesare;
afişează, la cerere, la avizierul Primăriei Comunei Magurele:
 anunţurile publice privind obţinerea acordului de mediu, citaţiile, comunicările, anunţurile şi publicaţiile de vânzare a bunurilor mobile sau imobile etc.; 
întocmeşte procesele - verbale de afişare şi transmite dovezile de îndeplinire a procedurilor;
efectuează configurarea fluxului informaţional al tuturor categoriilor de documente şi cereri, de la momentul înregistrării până la eliberare, cunoscând în orice moment stadiul soluţionării actului (la ce compartiment a fost repartizat, data intrării şi ieşirii din compartimentul respectiv, precum şi mişcările interioare ale documentului în cadrul primăriei, până la momentul eliberării);
distribuie  toate „intrările”, spre informare, conducerii Primăriei Comunei Magurele;
urmăreşte permanent modul în care se aplică procedura de circuit al documentelor în cadrul Primăriei Comunei Magurele, astfel încât să se permită organizarea şi prelucrarea informaţiei în timp util, prin controlul accesului la informaţie, gestiunea documentelor în cadrul  arhivei, înregistrarea documentelor în registrul intrări/ieşiri ;
respecta intocmai procedura interna privind circuitul documentelor în cadrul Primăriei Comunei Magurele;
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori încredinţate de conducere, în limita competenţei profesionale.
 
ALTE ATRIBUTII :
-asigura  curatenia permanenta in localul Primariei comunei Magurele si in jurul acesteia; 
-conducerea in interes de serviciu ale autovehiculelor Primariei cat si intretinerea si buna functionarea a acestora
-asigura buna functionare si intretinerea instalatiilor electrice privind iluminatul public, sediului primariei , caminelor culturale si unitatilor de invatamant de pe raza comunei, cat si a sistemului de alarmare
-se ocupa de intretinerea echipamnetului de stingere a incendiilor;
-intervine cu operativitate pentru stingerea incendiilor, salvarea vietii oamenilor si a bunurilor amenintate de incendii;
-participa la activitatile de inlaturare a urmarilor calamitatilor incendiilor;
-coopereaza la stingerea incendiilor cu alte formatii care au  in dotare masini de stingere, in baza planurilor intocmite de comisiile tehnice de prevenire si stingerea incendiilor;
-ajuta la instruirea formatiei civile de pompieri;
-spijina colectivele de autoaparare de la nivelul comunei in a controla gospodariile cetatenilor din comuna cu privire la incendiu;
-se ocupa de intretinerea surselor de apa pentru a se putea alimenta masinile de interventie in caz de incendiu;
-urmareste ca unitatile subordonate consiliului local sa aiba planurile de evacuare afisate la loc vizibil si instruirea personalului cu privire la evacuarea in caz de incendiu;
-asigura paza sediului primariei pe timpul noptii intre orele 22.00-06.00 inclusiv sambata si duminica
-executa rondul de paza în întreg perimetrul localitatii impreuna cu agentii politiei comunitare 
-interzice accesul persoanelor straine în incinta primariei cu exceptia celor autorizate
- ia primele masuri în caz de incendiu sau calamitati, prin contactarea serviciului de pompieri si sefilor ierarhici ;
-anunta conducerea primariei despre evenimentele deosebite si masurile luate;
-executa întocmai dispozitiile conducerii pentru buna desfasurare a serviciului de paza ;
-depisteaza orice persoana care aduce daune sediului , în vederea recuperarii pagubelor ;
-respecta normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor ;
-raspunde de asigurarea securitatii tuturor încaperilor din sediul primariei,in timpul serviciului; 
-are obligatia de a face rondul tuturor spatiilor pentru a verifica instalatia de încalzire si eventualele defectiuni.
-indeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea primariei
 
 
9. Compartimentul Cultura
Compartimentul  Cultura se subordoneaza direct Primarului si Viceprimarului comunei Magurele
ATRIBUTII IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL MAGURELE :
- Propune planul de venituri şi cheltuieli pe care îl supune spre aprobare consiliului local, cu avizul comisiei de specialitate;
- Intocmeşte proiectele programelor anuale de activitate pentru caminele culturale,biblioteca, ansamblul de dansuri FLORICICA si echipa de fotbal AS VOINTA 2000 Magurele, până cel târziu în luna decembrie a anului în curs pentru anul următor, iar după aprobare răspunde de executarea acestuia;
- Cunoaşterea tehnicii actelor normative, cunoştinţe generale de cultură şi de specialitate;
- Pregatirea, organizarea si promovarea manifestarilor cultural-artistice majore, desfasurate cu sprijinul sau sub egida Primariei, potrivit agendei anuale.
- Sprijinirea organizatorica a actiunilor cultural-istorice, consacrate unor evenimente nationale sau locale, conform calendarului elaborate în acest sens.
- Dezvoltarea si valorificarea potentialului cultural al comunei Magurele, in formele sale institutionalizate si atragerea personalitatilor culturale, in vederea implicarii lor in sustinerea unor actiuni de profil.
- Contribuie la conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale;
- Organizează sau susţine activităţi de documentare a expoziţiilor temporare sau permanente;
- Organizează cercuri ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, plastică şi de gospodărie ţărănească;
- Organizează activităţi de interes comunitar;
- Organizează activităţi sportive, inclusiv orgenizarea de concursuri sportive comunale sau cu participare judeţeană;
- Reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizicedin ţară şi din străinătate;
- Informează consiliul local asupra realizării obiectivelor stabilite, stabilind împreună ccu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii;
- Organizează şi susţine formaţii artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale intercomunale şi interjudeţene;
- Elaborarea unor programe de implicare a institutiilor profesioniste de cultura in viata comunitatii si a scolii.
- Promovarea schimburilor culturale intercomunitare si internationale.
- Elaborarea de proiecte si propuneri privind implicarea scolii, a cadrelor didactice si cea a elevilor in viata comunitatii, gen “Elevul Anului, Profesorul Anului”.
- Initierea de actiuni si propuneri privind stimularea performantelor scolare extracurriculare,cu deosebire în cadrul programului “Sãptãmâna de Excelentã pentru Elevi”.
- Initierea, elaborarea si coordonarea unor programe de educatie civica si comunitara, cu implicarea unitatilor de invatamant .
- Stimularea aparitiei unor asociatii si cluburi ale elevilor, a revistelor scolare, a activitatii cultural-artistice in scoli.
- Redactarea si tehnoredactarea diplomelor, invitatiilor, caietelor-program, afiselor, programelor manifestarilor cultural-artistice traditionale, precum si ale celor cu caracter ocazional.
- Consemnarea în presã a unor evenimente culturale si editoriale.
 
ATRIBUTII IN CADRUL BIBLIOTECII –PRIMARIA MAGURELE
 In cadrul BIBLIOTECII :
 
a. propune planul de venituri şi cheltuieli pe care îl supune spre aprobare consiliului local, cu avizul comisiei de specialitate;
b. întocmeşte proiectele programelor anuale de activitate, până cel târziu în luna decembrie a anului în curs pentru anul următor, iar după aprobare răspunde de executarea acestuia;
c. cunoaşterea tehnicii actelor normative, cunoştinţe generale de cultură şi de specialitate;
d. cunoaşterea şi respectarea dispoziţiilor, instrucţiunilor, STAS-urilor manualelor, etc a diferitelor lucrări referitoare la practica bibliotecoeconomică, calitătii psihopedagogice, cunoaşterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii şi a regulamentului de ordine interioară;
e. în timpul programului de lucru îndeplineşte toate activităţile prin care se asigură buna funcţionare a bibliotecii;
f. supreveghează cititorii, asigură securitatea bunurilor din cadrul bibliotecii;
g. efectuează operaţiuni de triere a cărţilor deteriorate fizic, ordonează numeric fişele topografice respective;
h. ordonează numeric fişele topografice respective;
i. completează caietul de evidenţă a cititorilor;
j. ordonează metodic cărţile, conform accesului liber la raft;
k. completează fişa contract a utilizatorului şi atrage noi utilizatori;
l. colecţionează, dezvoltă, organizează, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor, la domiciliul acestora colecţiile enciclopedice reprezentative de cărţi, periodice, documente grafice şi audio vizuale, precum şi alte materiale purtătoare de informaţii, funcţie de dimensiunile şi structurile socioprofesionale a populaţiei din localitate, de cerinţele reale şi profesionale ale acestora;
m. întocmeşte cataloage şi alte instrumente de valorificare şi comunicare a colecţiilor în sistemul tradiţional şi informatizat;
n. asigură servicii de informare bibliografică şi documentară de interes local şi după caz de interes naţional şi internaţional;
o. oferă utilizatorilor atât servicii de lectură şi studiu, informare şi documentare la sediul bibliotecii, cât şi împrumut la domiciliu;
p. efectuează în scopul valorificării colecţiilor bibliografii, studii şi cercetări în bibliologie, sociologia lecturii şi ştiinţa informării, acţionând pentru aplicarea în plan teoretic şi practic a cercetării proprii sau ale altor instituţii de profil;
q. iniţiază organizarea şi participarea la realizarea unor programe de informatizare, de cercetare şi cu caracter bibliografic, de valorificare a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală de promovare a creaţiei ştiinţifice, tehnice şi culturale;
 
10. Compartimentul Politia Locala
Compartimentul  Politia Locala se subordoneaza direct Primarului si Viceprimarului comunei Magurele.
             Activitatea Politiei Locale din comuna Magurele se desfasoara pe baza  Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale Magurele, aprobat prin hotarârea nr.14/28.02.2011, in conformitate cu prevederile Legii politiei locale nr. 155/2010 si a HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale
              Structura de activitate a Politiei Locale Magurele are ca domeniu de activitate atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor in urmatorele domenii:
a) ordinea si linistea publica precum si paza de bunurilor;
b) circulatia pe drumurile publice;
c) disciplina in constructii si afisajul stradal;
d) protectia mediului;
e) activitatea comerciala;
f) alte domenii stabilite prin lege.
 
ATRIBUTII :
a) Atribuții privind Ordinea Publică și  paza bunurilor
menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;
menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;
participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare sau înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenta acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adapost;
asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;
participă, împreuna cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si a altor asemenea activități care se desfășoara în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;
asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local;
constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;
execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;
participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infractionalității stradale;
cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau  de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;
asigura măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;
acordă, pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.
 
                     b)Atribuții privind circulația pe drumurile publice
asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atributiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;
verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice,  manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;
sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;
acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru
asigurarea fluenței și siguranței traficului;
asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;
constată contraventii și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;
aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea
deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
Atribuții privind disciplina în construcţii, afişaj stradal şi protecţia mediului. În domeniul disciplinei în construcții și al afisajului stradal, poliția locala are următoarele atribuții:
efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, dupa caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;
efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;
verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;
participa la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;
constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, funcționarului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz,  primarului unității administrativ-teritoriale în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de acesta
       În domeniul protecției mediului, Poliția Locală are următoarele atribuții:
controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;
sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor; 
identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administratiei publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local si aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;
verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii și Regulamentului de ordine publică aprobat la nivel de localitate; 
verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
verifică și soluționează împreună cu funcționarul ce se ocupă de domeniul respectiv, potrivit
competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;
constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării
atribuțiilor stabilite în sarcina autorităților administratiei publice locale.
  În domeniul activitatii comerciale, Poliția Locală are următoarele atribuții:
acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;
verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatorii economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari;
verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;
verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;
verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;
identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și pe raza sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;
cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifica nereguli;
verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătura cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privitoare la activitatea comercială.
  În domeniul evidenței persoanelor, poliția locală are următoarele atribuții:
cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;
cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.
 
11. Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare 
Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, este fara personalitate juridica, desfosoara o activitate autofinantata care se  realizeaza prin modalitatea de gestiune directa în conformitate cu art. 23 alin. (2) lit.”a”, art.29 din Legea 51/2006, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/2008, se administreaza din venituri proprii si subventii, este compus din inspector contabil, un casier si 3 mecanici intretinere, avand ca obiectiv principal asigurarea bunei functionari si a intretinerii sistemului public de alimentare cu apa al comunei Magurele, fiind  subordonat direct Primarului si Viceprimarului comunei Magurele. 
 
ATRIBUTII personal TESA:
- elaborează proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli la recomandarile facute de ordonatorul principal de credite ;
- elaboreaza bugetul finantat integral sau partial din venituri proprii la recomandarile facute de ordonatorul principal de credite ;
- întocmeşte note justificative privind transferuri din bugetul de stat;
- asigură întrebuinţarea şi executarea bugetului propriu;
- supune spre aprobarea Consiliului local contul de cheltuieli a exerciţiului bugetar;
- întocmeşte prognozele bugetare;
- ţine evidenţa deschiderilor de credite conform clasificatiei economice si functionale;
- întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
- elaborează studii financiare pentru fundamentarea cheltuielilor bugetare în funcţie de necesităţile şi de spiritul de economicitate;
- organizează, controlează şi răspunde de modul de desfăşurare a activităţii de evidenţă  contabilă;
- întocmeşte dările de seamă asupra executării planului de cheltuieli înscrise în planurile anuale ale bugetului local;
- întocmeşte bilanţul trimestrial şi anual privind bugetul SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE 
- primeşte şi verifică extrasele de cont ale băncilor cu documentele însoţitoare privind mişcarea corectă şi exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoţitoare;
- întocmeşte notele contabile, atât pentru fondurile bugetare, cât şi pentru cele autofinanţate şi fondurilor speciale legal constituite;
- organizează şi conduce evidenţa contabilă;
- asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
- ţine evidenţa patrimoniului  privat al   SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ;
- asigura intocmirea corecta si la timp a statelor de plata si stabilirea retinerilor si a viramentelor salariale conform  legislatiei in vigoare ;
- intocmeste si depune la autoritatile locale  declaratiile privind retinerea si virarea sumelor reprezentand contributia de  asigurari sociale de stat,asigurari sociale de sanatate,asigurari de somaj si orice alte declaratii referitoare la drepturi salariale
- raspunde de aplicarea corecta a legislatiei de salarizare si de pastrarea confidentialitatii acestora
- asigura intocmirea fiselor fiscale ,depunerea lor in termenul legal la autoritatea locala fiscala
- asigura intocmirea ,circulatia,pastrarea documentelor justificative care stau la baza intocmirii salariilor 
- asigura intocmirea ordinelor de plata aferente operatiunilor salariale
- intocmeste situatii lunare,trimestriale,semestriale privind monitorizarea numarului de personal si a fondului de salarii
- elibereaza la cerere adeverinte privind calitatea de angajat
- elaboreaza notele justificative privind necesarul de  fonduri pentru cheltuieli de personal  la intocmirea bugetului si a proiectului de buget
- intocmeste rapoarte statistice referitoare la salarii si la consumul de materiale
- asigura conditiile legale privind constituirea garantiilor materiale ale gestionarilor si retinerea ratelor 
- primeşte şi verifică extrasele de cont ale băncilor cu documentele însoţitoare privind mişcarea corectă şi exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoţitoare,referitoare la salarii;
- înregistreaza N.I.R. pe baza documentelor de achiziţionare la nivel de preţuri şi repere;
- înregistreaza bonuri de mişcare pentru mijloacele fixe recepţionate;
- înregistreaza bonuri de consum pentru scoaterea   din folosinţă a obiectelor de inventar şi completează fişele de evidenţă a obiectelor de inventar ;
-urmăreşte şi ţine evidenţa mişcărilor mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, de la un loc la altul;
- periodic face punctaj cu gestionarii de mijloace fixe şi obiecte de inventar, iar  în cazul în care se constată deficienţe ia măsurile ce se impun pentru intrarea în legalitate;
- întocmeşte registrul cu numerele de inventar a mijloacelor fixe şi completează fişele de evidenţă a mijloacelor fixe;
-intocmeste listele de inventar si trece valoarea contabila ( scriptica) la inventarierea anuală a patrimoniului;
- asigură şi verifică întocmirea deconturilor privind acordarea subvenţiilor
- verifică situaţiile de lucrări şi răspunde  pentru efectuarea decontării situaţiilor de lucrări ;
- ţine evidenţa cheltuielilor efectuate: materiale, investiţii, sponsorizări, fonduri speciale;
- declasează şi casează bunuri aflate în patrimoniul Serviciului de alimentare cu apa si canalizare Magurele , in urma propunerilor comisiei de inventariere a patrimoniului si dupa aprobarea acestora de catre ordonatorul de credite 
- verifica efectuarea platilor  în numerar   în lei de orice natură, inclusiv salariile şi reţinerile din acestea şi alte obligaţii , controlează modul cum sunt gestionate aceste fonduri;
- întocmeşte ordinele de plată 
- analizează execuţia bugetului, face propuneri privind virările de credite şi modificările de alocaţii trimestriale;
- efectuează deschiderea lunară de credite în conformitate cu prevederile bugetului propriu şi cu normele trezoreriei;
- urmăreşte zilnic, la trezorerie, disponibilităţile băneşti în funcţie de care se stabilesc priorităţile la plată;urmăreşte înregistrarea în contabilitate a modificărilor intervenite în patrimoniul public;
- asigură evidenţa tehnico-operativă a bunurilor de inventar şi a valorilor  materiale;
- intocmeste registru inventar;
- intocmeste registrul jurnal;
- intocmeste registrul cartea mare;
- intocmeste machete lunara privind serviciul public de alimentare cu apa catre ANRSC Ploiesti.
- intocmeste documentatia pentru modificare tarif pentru transport si distributie apa vizata de ANRSC Bucuresti.
- intocmeste declaratie privind contributiile operatorilor furnizorilor de servicii publice de gospodarie comunala la bugetul ANRSC Bucuresti lunara de 0,1%.
- intocmeste fisa cu masuratori hidromecanice lunar pentru facturarea consumului de apa la furnizor Exploatare Sistem Zonal Prahova
-intocmeste macheta pentru Directia Judeteana de Statistica Prahova privind dotarea cu utilitati – trimestrial ; macheta  de alimentare cu apa pentru Directia Judeteana de Statistica Prahova  – annual
-participa la incheierea procesului-verbal pentru prelevare probe apa cu reprezentant din partea laboratorului microbiologic Valenii de Munte
-  intocmirea contului de executie de venituri si cheltuieli al compartimentului
-  incasarea veniturilor compartimentului
- deplasarea in teren, la debitorii  persoane fizice si juridice, pentru incasarea veniturilor serviciului de gospodarirea apei;
-  incheierea de contracte de prestari-servicii furnizare apa cu persoanele fizice si juridice
- atributii privind implementarea  SCIM conform O.S.G.G. nr. 400/2015 – Consilierul contabil este membru al Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii Sistemului de Control Intern Managerial al Comunei Magurele  cat si membru al  Echipei de gestionare a riscurilor.
 
ATRIBUTII mecanici intretinere:
- Asigurarea permanenta a functionarii si intretinerii sistemului public de alimentare cu apa al comunei Magurele
- Executia, repararea, întretinerea si exploatarea retelelor de alimentare cu apã comunale asamblarea, dezasamblarea utilajelor de furnizare, transport si ditributie apa, precum si depistarea si remedierea defecţiunilor, intocmirea rapoartelor de reparaţii, exercitarea altor atributii stabilite prin regulamentul cadru (ex. citirea aparatelor de masura si control (apometre), depistarea bransarilor ilegale 
- Controlarea instalaţiilor interioare ale consumatorilor de apă
- Diagnosticarea defecţiunilor reţelelor de alimentare cu apă
- Efectuarea probelor de presiune la reţelele de alimentare cu apă
- Executarea lucrărilor preliminare lucrărilor de montaj, întreţinere şi reparare la reţelele de alimentare cu apă
- Execuţia lucrărilor de montaj reţele de alimentare cu apă (noi)
- Înlocuirea apometrelor şi întreţinerea ansamblelor de măsură
- Înlocuirea tronsoanelor defecte din reţeaua de alimentare cu apă
- Întreţinerea construcţiilor şi anexelor reţelelor de alimentare cu apa
- Pregătirea reţelelor de alimentare cu apă pentru iarnă
- Remedierea avariilor la reţelele de alimentare cu apă – cu întreruperea apei
- Remedierea defecţiunilor din reţelele de alimentare cu apă – fără întreruperea apei
- Revizia preventivă a reţelelor de alimentare cu apă
- Supravegherea funcţionării reţelei de alimentare cu apă
- Asigură funcţionarea instalatiilor/utilajelor/dispozitivelor/statiilorde pompare, clorinare, stocare / inmagazinare  apa
 
 
CAPITOLUL V
DISPOZITII FINALE
 
ART.32. Documentele emise de Primaria comunei Magurele, vor cuprinde : antet, numar de inregistrare, numele si prenumele Primarului, Secretarului si celui care il intocmeste si semnatura acestora.
Drept de semnatura si stampila au :
-Primar 
-Secretar 
-Administrator Public – pentru Primar
-Viceprimar – pentru Primar 
Semnatura “ pentru “ se poate da numai in cazuri exceptionale si numai in situatiile in care legea nu interzice acest lucru. Prin “ caz exceptional “ se intelege concediul de odihna al primarului, lipsa din institutie din motive de boala, pentru perfectionare profesionala, de reprezentare a comunei in afara unitatii teritorial – administrative si in toate cazurile de mai sus numai cu delegarea expresa din partea primarului. 
Sigiliile Consiliului Local Magurele si Primarului comunei Magurele se pastreaza de Secretarul comunei Magurele si se aplica numai pe actele administrative emise de cele doua autoritati administrative aratate mai sus sau unde legea impune acest lucru. 
Starea civila are stampila proprie si are drept de semnatura delegatul de stare civila. 
 
Programul de lucru al functionarilor publici si personalului contractual este : 
Luni – Joi 8,00 – 16,30 ; Vineri 8,00 – 14,00
 
Programul de lucru cu publicul este : 
Luni 
Marti 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Programul de lucru al compartimentului administrativ este : 
Luni 
Marti 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
 
ART.33. Functionarii publici au urmatoarele indatoriri exprese, distincte de cele prevazute pentru functia specifica a fiecarui functionar: 
a) au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor institutiei publice; 
b) au obligatia de a avea un comportament profesional, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei publice; 
c) au obligatia ca prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale; 
d) trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute; 
e) au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia; 
f) le este interzis sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 
g) este interzis sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea publica in care isi desfasoara activitatea are calitate de parte; 
h) este interzis sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege; 
i) este interzis sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei publice, daca acasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei publice ori ale unor functionari publici, precum si ale persoanelor fizice sau juridice; 
j) este interzis sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea; 
k) prevederile lit. f) – I) se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene; 
l) dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii publice in care functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea; 
m) in indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici au obligatia de a repecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea; 
n) in activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri; 
o) relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii publici desemnati in acest sens de conducatorul autoritatii publice, in conditiile legii; 
p) functionarii publici desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul autritatii publice in care isi desfasoara activitatea; 
q) in cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia dea face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea; 
In exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis 
- sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 
- sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica; 
-sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice; 
-sa afiseze, in cadrul autoritatii publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora; 
In considerearea functiei publice detinute, functionarilor publici le este interzis sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale. 
In relatiile cu personalul din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna – credinta, corectitudine si amabilitate. 
Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin : 
- intrebuintarea unor expresii jignitoare; 
- dezvaluirea unor aspecte ale vietii private; 
- formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase; 
Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Functionarii publici au obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin : 
-eliminarea oricaror forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte; 
-promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt; 
Functionarii publici care reprezinta autoritatea publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii publice pe care o reprezinta. 
In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale. 
In deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda. 
Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, favoruri sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri saude natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii. 
In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial. 
Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre autoritatea publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat. 
In exercitarea atributiilor specifice functiilor publice de conducere, functionarii publici au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru functionarii publici din subordine. 
Functionarii publici cu functie de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun sau aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de 
stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare. 
Se interzice functionarilor publici de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in functia publica pe criterii descriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute de art. 3 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici. 
Este interzisa folosirea de catre functionarii publici, in alte scopuri decat cele prevazute de lege, a prerogativelor functiei publice detinute. 
Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative sau de participare la anchete ori actiuni de control, functionarilor publici le este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 
Functionarilor publici le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri. 
Functionarilor publici le este interzis sa impuna altor functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 
Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatii administrativ – teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar. 
Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei publice detinute. 
Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale. 
Functionarilor publici care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii publice pentru realizarea acestora. 
Orice functionar public poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ – teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri : 
-cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute; 
-cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv; 
-cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu a avut acces; 
Dispozitiile anterioare se aplica si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau unitatii administratv – teritoriale. 
Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ – teritoriala, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege. 
 
ART.34. Personalul contractual are urmatoarele obligatii : 
 
a) au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in prectica, in scopul realizarii competentelor institutiei publice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului; 
b) au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei publice; 
c) au obligatia ca prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale; 
d) trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute; 
e) au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia; 
f) le este interzis sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 
g) este interzis sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea publica in care isi desfasoara activitatea are calitate de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens; 
h) este interzis sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege; 
i) este interzis sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca acasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei publice ori ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice; 
j) este interzis sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea; 
k) prevederile lit. f) – I) se aplica si dupa incetarea raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene
l) dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii publice in care functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea; 
m) in indeplinirea atributiilor de serviciu, angajatii contractuali au obligatia de a repecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea; 
n) in activitatea lor, angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri; 
o) relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate in acest sens de conducatorul autoritatii publice, in conditiile legii; 
p) angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezntare incredintat de conducatorul autritatii publice in care isi desfasoara activitatea; 
q) in cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia dea face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea; 
In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis : 
-sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 
-sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica; 
-sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice; 
-sa afiseze, in cadrul autoritatii publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora; 
In considerearea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale. 
In relatiile cu personalul contractual si functionarii publici din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna – credinta, corectitudine si amabilitate. 
Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei , prin : 
-intrebuintarea unor expresii jignitoare; 
-dezvaluirea aspectelor vietii private; 
-formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase; 
Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin : 
-eliminarea oricaror forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte; 
-promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt; 
Personalul contractual care reprezinta autoritatea publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii publice pe care o reprezinta. 
In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima opinii personbale privind aspecte nationale sau dispute internationale. 
In deplasarile in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda. 
Angajati contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, favoruri sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii. 
In procesul de luare a deciziilor, angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial. 
Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre autoritatea publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat. 
In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii contractuali au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru personalul contractual din subordine. 
Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun sau aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare. 
Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea in functiile contractuale pe criterii descriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute de art. 3 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a 
personalului contractual din autoritatile si institutiile publice. 
Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atriutiile functiei detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege. 
Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmaririi obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 
Angajatii contractuali au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin. 
Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sau functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 
Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatii administrativ – teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar. 
Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute. 
Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale. 
Personalul contractual care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii publice pentru realizarea acestora. 
Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ – teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 
-cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute; 
-cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv; 
-cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu a avut acces; 
Dispozitiile anterioare se aplica si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau unitatii administratv – teritoriale. 
Angajatilor contractuali le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ – teritoriala, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege. 
Prevederile anterioare se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii trazactiilor prin interpus sau in situatia conflictului de interese. 
ART.35 Fiecare salariat din cadrul Primariei comunei Magurele isi desfasoara activitatea conform prezentului regulament, fisei postului, dispozitiilor Primarului, indeplineste orice alte sarcini dispuse scris sau verbal de conducerea Primariei comunei Magurele. De asemenea, executa hotararile Consiliului Local Magurele ce le-au fost date spre aducere la indeplinire. 
ART.36 Competenta teritoriala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Magurele este comuna Magurele. 
ART.37 Compartimentele din cadrul Primariei comunei Magurele vor colabora, conlucra cu comisiile de specialitate ale Consiliului Local Magurele, in functie de domeniul de activitate. 
ART.38 Functionarii publici in domeniile lor de activitate raspund de elaborarea corecta a proiectelor de dispozitii si a rapoartelor de specialitate in conditiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. Toti salariatii vor respecta ierarhia, conform fisei postului. Lipsa de la serviciu a unui salariat se anunta sefului ierarhic superior. Salariatul este obligat sa prezinte acte doveditoare cu privire la absenta, dupa caz. Parasirea institutiei in timpul programului se face numai motivat si cu acordul sefului ierarhic superior. 
ART.39 Orice incalcare a atributiilor, obligatiilor si indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, ori Codului Muncii in functie de categoria salariatului : functionar public sau personal contractual. 
ART.40 In Primãria comunei Magurele sunt respectate dispozitiile Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati, Legii 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.
ART. 41 Prezentul regulament se completeazã cu orice alte prevederi cuprinse în legislatie, care
privesc probleme de organizare, sarcini si atributii noi pentru functionarii primãriilor.
ART. 42 Conducatorii compartimentelor sunt obligati sã asigure cunoasterea si respectarea de cãtre întregul personal a regulamentului de fatã.
ART. 43 Prezentul regulament cuprinde atributiile principale ale fiecãrui compartiment functional.
ART. 44 Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesitãtile legale de organizare si disciplina muncii o solicitã.
ART. 45 Personalul Primãriei comunei Magurele este obligat sã cunoascã si sã respecte prevederile prezentului Regulament.