I.Relieful

Comuna Măgurele este situată în zona de contact a Câmpiei Ploieștiului cu dealurile subcarpatice, fiind amplasată pe șesul aluvionar terasat al râului Teleajen. Aspectul general al zonei este al unei câmpii înalte care însoțește marginea externă a subcarpaților, având aspectul unor trepte ce domină întregul ținut al câmpiei. Cadrul natural de ansamblu al teritoriului comunei cuprinde în limitele sale două forme de relief dispuse în trepte de la Nord la Sud :

  • zona dealurilor subcarpatice;
  • zona câmpiei piemontane alcătuită din văile râurilor Prahova și Teleajen.

Dealurile din zonă delimitează comuna în partea de NE și NV unde sunt cunoscute sub denumirea de dealurile Ploieștilor. Ele au o extindere spre N, dincolo de o linie care unește localitățile Țintea - Păulești - Blejoi - Bucov - Urlați. Dealurile cele mai înalte sunt cuprinse între 300 - 400 m altitudine (dealul Boldanului). Câmpia Ploieștiului intră în alcătuirea cadrului natural de ansamblu al zonei, înglobând întreg teritoriul comunei Măgurele.

II.Clima

Clima și calitatea aerului climatul în care se încadrează teritoriul este continental - temperat, cu temperaturi medii anuale de 7-8˚C, ierni geroase și veri calde.
Precipitațiile medii ajung la 600 - 700 mm/an, din care în sezonul de vegetație 485 mm, condițiile de mediu fiind favorabile vegetației naturale a pădurilor de foioase (fag - stejar), și culturilor agricole: cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, legume.

III.Hidrografia

Teritoriul localității Măgurele este străbătut de râul Teleajen care delimitează la vest comuna. Pe teritoriul comunei se disting următoarele unități morfologice :

  • Albia majoră (lunca), identificată în lungul râului pe malul stâng al acestuia, care este plană, cu microzone depresionare (foste văi) și cu praguri nemarcate prin denivelări ale zonei.
  • Terasa inferioară (joasă) numită și terasa „Măgurele” se urmărește continuu pe partea stângă a râului Teleajen. De la Coada Malului spre sud, terasa se dezvoltă până la Blejoi cu altitudini mici și include comuna Măgurele. Pretutindeni podul Terasei este foarte neted și rareori acoperit cu depozite deluviale. Fruntea terasei (racordul terasă - luncă) este marcată prin denivelări mai ales în locul unde râul acționează prin eroziune laterală.

IV.Vegetația și fauna

Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pășuni, fânețe, păduri, produse animaliere și vegetale).
Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului comunei, funcția dominantă în profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală și creșterea animalelor.

V.Solurile

În urma mişcărilor orogenetice a luat naştere o succesiune de sinclinale şi anticlinale orientate Est - Vest. Forajele executate în zona Bălţeşti au scos în evidenţă faptul că suntem în prezenţa unei cuvete delimitată de volume impermeabile în care au fost sedimentate Villafranchiene în faciesul de Cândeşti (pietrişuri cu intercalaţii argiloase). Pe francurile sinclinalului se întâlnesc formaţiuni miocene şi tortoniene reprezentate prin nisipuri, marne, gresii, calcare, tufuri şi sare. În subteranul zonei analizate nu există unităţi stratigrafice de interes pentru eventuale exploatări de substanţe minerale utile şi nici volume solubile care sub influenţa apelor subterane să poată da naştere unor goluri cu potenţial de prăbuşire şi efecte nedorite la suprafaţă. Balastul, singura resursă în această zonă ca materie primă pentru construcţii se poate exploata pe Valea Teleajenului.

VI.Resursele solului și subsolului

Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului comunei, funcţia dominantă în profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală şi creşterea animalelor.
Comuna nu beneficiază de rezerve naturale ce pot fi exploatate cum ar fi: rezerve piatră, calcar, izvoare termale, cărbune, petrol etc.
Repartiţia terenurilor în comuna Măgurele este influenţată de caracteristicile reliefului, caracteristicile climatice, cele edafice, de intervenţia antropică în zonă, de apariţia unor asociaţii de vegetaţie, de specificul agricol al zonei.
Fondul funciar al comunei Măgurele este constituit de totalitatea terenurilor aflate în limitele sale administrative. Principalele categorii de folosinţă a fondului funciar, în funcţie de destinaţia terenurilor, sunt: arabil, vii, livezi, păşuni, fâneţe, păduri, ape, terenuri ocupate cu clădiri, terenuri ocupate cu căi de comunicaţie, alte suprafeţe.

VII.Resursele naturale

La nivelul anului 2014, suprafața fondului funciar din comuna Măgurele era de 2 747 ha, dintre care 2 155 ha reprezintă suprafața agricolă, iar 592 ha suprafața neagricolă. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, se observă că suprafața arabilă reprezintă 79.6% din totalul suprafeței agricole.
De asemenea, suprafața agricolă a comunei Măgurele mai cuprinde și 14.6% suprafață de pășuni, 5.0% livezi, 0.5% fânețe și 0.3% vii și pepiniere viticole. Cea mai mare parte din suprafața neagricolă de pe raza comunei Măgurele este ocupată de păduri - 51.7%, următoarea pondere înregistrându-se pentru suprafața ocupată cu căi de comunicații și căi ferate - 20.1%. Construcțiile ocupă 13.2% din suprafața neagricolă a comunei, iar suprafața ocupată de ape și bălți reprezintă 11.0% din totalul suprafeței neagricole din comuna Măgurele.
Terenurile degradate și neproductive reprezintă 4.0% din totalul suprafeței neagricole de pe teritoriul comunei.
Suprafața fondului funciar în hectare din comuna Măgurele la nivelul anului 2014

Modul de folosință pentru

suprafața agricolă

Anul 2014
UM: Ha

Hectare

% din suprafața totala a comunei

% din fondul

funciar agricol

% din fondul

funciar neagricol

Total suprafață UAT MĂGURELE

2747

100%

 

 

Agricola Total, din care:

2155

78,45

100%

 

Arabilă

1716

62,47

79,60

 

Pășuni

315

11,47

14,60

 

Finețe

11

0,40

5,00

 

Vii si pepiniere viticole

7

0,25

0,50

 

Livezi si pepiniere pomicole

106

3,86

0,30

 

Terenuri neagricole total, din care:

592

21,55

 

100%

Păduri și altă vegetație forestieră

306

11,14

 

51,70

Ocupata cu ape, bălți

65

2,37

 

20,10

Ocupată cu construcții

78

2,84

 

13,20

Căi de comunicații și căi ferate

119

4,33

 

11,00

Terenuri degradate și neproductive

24

0,87

 

4,00


În ceea ce privește suprafețele ocupate de plantele de cultură, cele mai frecvent întâlnite sunt cerealele (în special porumbul, care ocupă cca. 35.0% din suprafața arabilă totală, la care se adaugă grâul și secara, cu 10.3%) și plantele tehnice (în special floarea-soarelui, cu 17.2% din arabil dar, mai recent, și rapița pentru ulei și soia), acestea din urmă fiind culturi cu productivitate ridicată și pentru care există cerere pe piață.

VIII.Infrastructura

Din punct de vedere funcţional şi administrativ‐teritorial, drumurile publice care străbat Comuna Magurele se împart în următoarele categorii:

  1. drumuri naţionale (DN);
  2. drumuri judeţene (DJ);
  3. drumuri comunale (DC).

Drumurile publice cu valori mari de trafic sunt: DN1A, DJ100L, DJ231, DC45, DC44A.
Drumurile comunale şi săteşti au o lungime totală de 37,64 km, din care 95% au covor asfaltic.

Reţeaua feroviară

Comuna Magurele este străbătută de Magistrala feroviară M 304, care face legătura între  Ploieşti  şi  localităţile  de  pe Valea  Teleajenului (cap  de  linie Măneciu). Accesul este realizat prin 3 statii CFR, Magurele Sud, Magurele Nord si Coada Malului.
Reabilitarea drumurilor comunale, extinderea şi modernizarea trotuarelor în comună, amenajarea  şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale, modernizarea trecerilor pentru pietoni,  modernizarea pasajelor de trecere la nivelul căi ferate fac parte din proiectele prioritare ale comunei Măgurele în următoarea perioadă.

Infrastructură tehnică

Alimentare cu apă, gaze şi salubrizare

Reţeaua de alimentare cu apă

 Satele componente ale comunei Măgurele dispun de o serie de reţele şi echipamente tehnico - edilitare caracterizate prîntr-un grad mărit de acoperire a teritoriului.
În comuna Măgurele există reţea de distribuţie a apei potabile, iar gospodăriile racordate la aceasta reţea în anul 2020 erau de 1680 de gospodării, ceea ce reprezintă 100 %. Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile şi cantitatea de apă potabilă distribuită  în anul 2020, se prezintă astfel:

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile

27 km

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – total

120 mii mc

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor pentru uz casnic

118 mii mc

*Date INS -2020.

Gazele naturale

În prezent reţeaua de alimentare cu gaz metan, acoperă întreaga comună şi deserveste 95% din gospodării.

Sistemul de alimentare cu gaze

Lungimea conductelor de distribuire a gazelor naturale (km)

38,6

Gaze naturale distribuite în total (mii mc)

1921

Gaze naturale distribuite – uz casnic (mii mc)

1816

                                                              Sursa: Institutul Naţional de Statistică, pe anul 2020

 Canalizare

Evacuarea apelor uzate din gospodării nu se realizează prin reţeaua de canalizare, investiţie care în prezent se află în curs de execuţie. Gospodăriile sunt prevăzute atât cu haznale de tip rural nevidanjabile şi fose septice, cât şi cu haznale vidanjabile sau fose septice vidanjabile. Apele uzate se deversează în puţuri absorbante şi fose septice. Precizăm  că, în conformitate cu Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate în localităţile cu aglomerări de peste 2000 locuitori echivalenţi, trebuie să existe staţie de epurare cu tratare secundară a apelor uzate, realizarea întregii reţele de alimentare cu apă, a celei de canalizare şi utilarea corespunzătoare a acestora, înscriindu-se din această perspectivă, ca principale probleme de rezolvat în viitorul apropiat.

De asemenea, prezenţa apelor uzate menajere laolaltă cu cele meteorice reprezintă un factor de risc major pentru sănătatea populaţiei şi conduce la degradarea mediului înconjurător. Se doreşte ca în perioada 2022 – 2027 să se realizeze reţeaua de canalizare în sistem centralizat pentru toţi locuitorii comunei. Realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare sunt proiectele prioritare ale comunei în perioada 2022 – 2027.

Salubrizarea

La nivelul Comunei Măgurele, administrarea şi gestionarea serviciului  public de salubrizare se realizează prin gestiune delegata prin contract de concesionare  către SC ROSAL GRUP SA. Gradul de acoperire a populaţiei cu servicii de salubritate este de peste 95%.

Energie Electrica

Toti locuitorii comunei Măgurele sunt racordati la retea. Alimentarea comunei se face cu o retea de distributie de medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din reteaua de 110 KV. Lungimea reţelei de distribuţie 27 km.

Reteaua de joasă tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici şi iluminatului public, este racordata la posturi de tip aerian. Reţelele electrice sunt pe stâlpi din beton precomprimat tip RENEL,  iar sistemul de iluminatul public a fost modernizat in ultima perioada prin înlocuirea lămpilor cu vapori de mercur cu lămpi fotovoltaice tip led ecologice si cu consum redus. În anul 2020, locuinţele racordate la reteaua de electricitate erau în procent de 100 %.

IX.Economia locală

Principalul vector în dezvoltarea socială și economică a comunei Măgurele au fost reprezentate de apropierea de orașul Ploiești si Vălenii de Munte, de artera rutieră DN 1 A, de relieful și clima favorabile dezvoltării agriculturii și pomiculturii. În ultimii 15-25 ani, s-au dezvoltat o serie de întreprinderi în sectorul privat, în domeniul agricol, transporturi, comerț și alte tipuri de servicii. Activitatea care s- a dezvoltat constant în ultimii ani, o reprezintă comerțul alimentar și nealimentar cu amănuntul  și într-o mai mică măsură alimentația publică. Turismul a cunoscut o oarecare dezvoltare, mult prea puțin față de potențialul zonei.
În continuare sunt prezentate firmele, instituțiile publice și ONG-urile din Comuna Măgurele *.

* liste-firme.ro; firme.info.ro; Primaria Măgurele.

 

Nr crt

DENUMIRE FIRMĂ

DOMENIU DE ACTIVITATE

1.

SC EWE MĂGURELE SRL

PARC SOLAR - CENTRALA ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ

2.

SC ARVA METAL & STEEL SRL

COMERCIALIZAREA ȘI PRODUCȚIA DE PIESE SI SEMIFABRICATE DIN OTELURI SI ALIAJE SPECIALE

3.

 S.C.TEOMED  S.A.

  LUCRARI AGRICOLE

4.

 S.C. BLUE RIDGE SRL

  DEPOZIT

5.

 S.C. ASTRA SELECT SRL

  CONFECTII METALICE

6.

 S.C. COMELECTRO SRL

  PRELUCRARE LEMN

7.

 S.C. CRISTIAN IMPEX SRL

  COMERT SI ALIMENTATIE PUBLICA

8.

 S.C. CIPA SRL

 CONFECTII METALICE

9.

 S.C. SPAROM SRL

 COMERT MAT CONSTR

10.

 S.C. VIETTA SRL

 CONFECTII METALICE

11.

 S.C. ECOFERM

 LUCRARI AGRICOLE

12.

 S.A. DUMBRAVA

 LUCRARI AGRICOLE

13.

 S.C. DITOP PAN SRL

 COMERT SI PRODUCTIE MOBILIER

14.

 S.C. TOROBISI TRICOTEX

 CONFECTII

15.

 S.C. RAZMISI COM SRL

 COMERT MAT. CONSTR

16.

 S.C. CONSTRUCTII INSTALATII ASTRA SRL

 PRESTARI SERVICII INSTALATII GAZE

17.

 S.C. DIDINA PROD SRL

 COMERT

18.

 OANCEA ROMICA AF

 COMERT

19.

 ONE TO ONE INVESTIMENT SRL

 LUCRARI AGRICOLE

20.

 S.C. PACIRO PROD SRL

 COMERT MAT CONSTR

21.

 S.C. SAUDAX SRL

 LUCRARI AGRICOLE SI

 COMERT

22.

 ROMPETROL DOWSTREAM SRL

 STATIE PECO

23.

SC ALIMEX MILITARU

 COMERT

24.

 S.C. VAE COM SRL

 PRELUCRARE LEMN

25.

 S.C. AGROSEMCU SRL

 LUCRARI AGRICOLE

26.

 S.C. KINI CONSTRUCT SRL

 CONSTRUCTII

27.

 S.C. TAMAVA SRL

 COMERT

28.

 S.C. ALYSTEC COM SRL

 COMERT

29.

 S.C. SFERIS COM SRL

 COLECTARE FIER VECHI

30.

 S.C. FIABIL COMIND SRL

 COMERT

31.

 S.C. MAGAGRO FOREST SRL

 PRELUCRARE LEMN

32.

 S.C. ANGINO SRL

 COMERT

33.

 S.C. IRYLEN TRADE SRL

 ALIMENTATIE PUBLICA

34.

 RESTAURANT MOFFT

 ALIMENTATIE PUBLICA

35.

 RAFIGI SERVICE SRL

 COMERT

36.

 PROFI MAGURELE

 SUPERMARKET

Sari la conținut