Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Măgurele, pentru perioada 2021-2027

Dacă în perioada 2014-2020 Uniunea Europeana a promovat prin Strategia “Europa 2020” un model de creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, în prezent Comisia Europeană a reînnoit inițiativa “Calea către excelență”, pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor rămase în urma. În ceea ce privește inovarea “Calea către excelență” este o altă modalitate prin care Comisia Europeană ajută regiunile Europei să se pregătească pentru viitor, cu strategii de inovare solide, sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget european 2021-2027.
În acest sens, elaborarea unei strategii de dezvoltare locală integrată la nivel regional, național și european îmbunătățește semnificativ șansele de dezvoltare economică și socială durabilă, incluzivă și performantă. În contextul lipsei unei viziuni strategice pe termen mediu (2021-2027) și lung, ar duce la creșterea vulnerabilității comunității și la apariția unor riscuri sociale și economice prin imposibilitatea de a accesa fonduri comunitare. Evitarea unor astfel de riscuri și vulnerabilități constituie un element definitoriu pentru a fi formulată o viziune strategică globală asupra procesului de dezvoltare a localității Măgurele.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunității din Măgurele pentru perioada 2022-2027    își propune să antreneze toți actorii locali importanți, cu scopul de a lua decizii favorabile dezvoltării locale, pentru a fi valorificate toate energiile și resursele locale, pentru a se atrage finanțări guvernamentale și europene.
Administrația Publică Locală (Primăria și Consiliul Local) are rolul catalizator de a coagula toate elementele decizionale, dar și responsabilitatea principală pentru implementarea acestei strategii, însă eșecul sau succesul acestei implementări va influența dezvoltarea socială și economică a comunității locale.

Viziunea strategiei stabilește cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei Măgurele pentru perioada 2022-2027 și constituie diferența dintre ceea ce reprezintă astăzi și ceea ce trebuie să devină comuna Măgurele în următorii 5 ani. În viziunea reprezentanților autorității publice locale, comuna Măgurele va deveni până în anul 2027, o comună mult mai prosperă, cu o economie aflată în dezvoltare și durabilă, care va tinde spre îmbunătățirea continuă a calității vieții, spre gestionare și utilizarea eficientă a resurselor, pentru o valorificare a potențialului de inovare ecologică și socială a economiei, astfel încât să se asigure prosperitatea, protecția mediului și coeziunea socială.

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală este: Dezvoltarea durabilă a comunei Măgurele prin creșterea competitivității economiei locale, diversificarea activităților economice și atractivitatea socio-culturală a localității.
Pentru atingerea obiectivului general este nevoie de împărțirea acestuia în obiective specifice:

 • va îmbunătăți condițiile de viață ale populației comunei prin asigurarea accesului la utilitățile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport și crearea de noi locuri de muncă;
 • va realiza creștere economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, servicii, prin oferirea de consultanță orientate către toate categoriile de populație și întreprinzatori, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin creșterea gradului de pregătire a resurselor umane din comună;
 • va oferi oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile comunei, fie sub forma investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri;
 • va sprijini transformările din învățământul local și va menține calitatea actului didactic și a condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea și combaterea abandonului școlar și promovarea conceptului de învățare continuă, astfel încât toate categoriile socio-profesionale și de vârstă să participe și să se identifice cu comunitatea;
 • va îmbunătăți accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum și garantându-se protecția factorilor de mediu și utilizarea eficientă a resurselor naturale

Principalele obiective strategice globale ale comunei Măgurele constau în:

 1. Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în agricultură, pomicultură, industrie, servicii;
 2. Garantarea accesului neîngrădit al populației și al consumatorilor economici la infrastructură (apă, canalizare, căi de transport, telefonie, internet);
 3. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;
 4. Să direcționeze comuna spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de muncă;
 5. Să dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritățile comunei, strategia și acțiunile sale;
 6. Optimizarea sistemului de sănătate și protecție socială în comună;
 7. Reabilitarea și modernizarea instituțiilor publice conform standardelor europene;
 8. Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și creșterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunități investiționale.

Realizarea obiectivelor strategice globale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare și/sau regenerare rurală. Politicile, planificarea strategică, precum și realizarea programelor și proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii:

 • dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură și atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către populație și operatorii de piață;
 • întărirea capacității instituționale: prin management eficient, definirea serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum și cu cerințele populației;
 • rețea rurală în scopul schimbului de informații între localități cu privire la utilizarea celor mai bune practici (în managementul rural sau managementul de proiect);
 • realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public-privat;
 • realizarea acelor programe și proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;
 • integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între sectoare, cât și pe verticală, având în vedere corelarea și integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale județului și ale regiunii din care face parte;
 • managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, financiare și umane, precum și integrarea fluxurilor de resurse energetice și materiale într-un ciclu natural;
 • utilizarea mecanismelor de piață pentru a atinge ținta durabilității, respectiv emiterea de reglementări pentru eco-taxe și funcționarea utilităților publice în sistem de piață, evaluarea investițiilor după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local;
 • descentralizarea managementului în sectorul energetic;
 • design-ul durabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de construcții, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor într-un areal, orientarea spațială a clădirilor, „structuri verzi” în jurul clădirilor, microclimat, eficiență energetică;
 • interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale;
 • fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spațială;
 • analiza capacității tehnice de execuție;
 • evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare și umane;
 • evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obținute;
 • identificarea nevoilor comunității locale și a priorităților acesteia;
 • corespondența între lansarea unui program sau proiect și nevoile comunității;
 • evaluarea nevoilor comunităților sărace și a capacității administrației locale de a asigura accesul acestora la locuință, locuri de muncă și serviciile publice de bază;
 • protecția mediului;
 • realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiții, dacă există oportunitatea de a obține profituri viitoare;
 • asigurarea publicității informațiilor cu impact în investiții (informații topografice, informații statistice privind economia locală și regională, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general și planurile de urbanism zonal).Pentru vizualizarea detaliată a Strategiei de Dezvoltare Locală puteți da click aici.

Sari la conținut